Videá objasňujúce pochopenie pandémie

HOVORME SPOLU – Live Stream II – 28.11.2021 (od 9 – 22:00)

OBSAH:

Časť 1: https://youtu.be/ieDMip9LOGQ

 • Globálne súvislosti
 • Testovanie
 • Opatrenia
 • Legislatíva
 • Prevencia a Liečba

Časť 2: https://youtu.be/6Gfe1mhYe-w

 • Očkovanie
 • Dopady opatrení
 • Ako ďalej

Vety čo ma zaujali z celodenného vysielania: poznámky

Poznámky z videí

René Balák vysielal naživo: o systéme mediálnej nadvlády a o vedeckých konceptoch na ovládanie ľudských myslí

Linka: https://www.facebook.com/Dr.ReneBalak.PhD.1/videos/454386459221119/

Poznámky

0.42 – niekedy začiatkom 20 storočia sa začali filozofi zaoberať .. výrobou určitých konceptov, podľa ktorých je .. vypracovaný spôsob na vedeckej báze .. ako ovládať človeka
1.30 – dnes keď prežívame túto možno najtragickejšiu etapu Slovenskej histórie, kedy Slovenský národ nie je schopný (a nielen Slovenský národ) rozpoznať rozdiel medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, tak sa mnohí ľudia pýtajú, že kto vlastne je zodpovedný za to, čo by som nazval “prísun ídeí”, myšlienok, ktoré sa na nás valia z hlavného mediálneho prúdu
2.30 – dostávame dennodenne množstvo ideí, myšlienok, informácií .. ktoré nám ponúkajú to, čím má byť zamestnaná naša myseľ
2.50 – niektorí ktorí kriticky myslia, si položia otázku: kto nám toto ponúka .. kto nám toto nanucuje
3.40 – kto má byť pre nás autoritou, kým máme pohŕdať lebo poľa médií šíria hoaxy, takzvané fejknews
4.10 – niektorí ľudia si kladú tieto otázky a ja dúfam, že týchto ľudí bude postupom času čoraz viac
4.40 – postupom času boli zakladané súkromnými subjektami rôzne kolégiá, inštitúty, centrá, kde sa stretávali vedci a riešili problémy, ktoré si ich sponzori želali aby riešili
5.35 – jednoducho zaoberali sa výskumom .. a hlavným motívom bolo to, ako získať kontrolu nad myslením človeka
6.00 – som si vedomý nesmierneho nebezpečenstva .. a to vďaka tým ktorý vzdelávali mňa .. som si vedomý nesmierneho nebezpečenstva tej obrovskej manipulatívnej sily vzdelávacieho systému
6.30 – a v rámci takých kurzov ktoré mi .. v dobrej viere .. sprostredkovali niektorý profesori kurzy na iných univerzitách v zahraničí. A jeden z takýchto kurzov sa dotýkal etiky masmediálnej manipulácie a všetkých možných aj nemožných foriem manipulácie s ľudskou mysľou.
7.20 – Ono to potom neskôr vyústilo do mojich ďalších záujmových aktivít, ktoré vyústili aj v dizertačnej skúške z ideologických systémov, ktoré sú známe v našej histórii
7.50 – možno preto sa nejako cítim kompetentný vám povedať zopár slov o ilúziách v ktorých žijeme my dnes v dnešnej dobe
8.00 – zaoberal som sa štruktúrou propagandy
8.20 – vám chcem povedať pár slov – a cítim to aj ako morálnu povinnosť – že v čom vlastne žijeme v rámci tejto pandémie
8.55 – ľudia vidia väčšinou v médiách .. vyčačkaných hlásateľov, moderátorov .. ktorých školili {inde alebo} tu doma .. vám majú sprostredkovať to čo si máte myslieť
9.55 – stanovia vám hranice a rafinovanou formou vám stanovia takzvanú metodológiu, spôsob ako máte uvažovať o určitom probléme, ktorý trápi spoločnosť, napríklad covid-19
10.30 – poskytnú vám informácie o tom aký liečivý je Remdesivir, aký zlý je Ivermektín, aspirín, Vitamín D3, zinok, selén
10.45 tam sa použije rafinovaná formulácia, že “nie sú známe”, “nie sú potvrdené pozitívne účinky”
11.00 – a títo poslovia .. dobre zaplatené .. vám nejakým spôsobom posiela nejaké posolstvo
11.20 – keďže divák je v rámci TV obrazovky .. je v nevýhodnom postavení, pretože on je pasívny prijímateľ .. tak ten divák nemá možnosť konfrontovať týchto “poslov dobrých správ” otázkami, ktoré sú väčšinou spôsobených tým, že v niektorých divákoch ešte stále je prítomný kritický a logický spôsob myslenia a títo ľudia majú pochybnosti
12.00 – a aj vy sa chceli spýtať – tých odborníkov, tých moderátorov určité veci – ale sú v pasívnom postavení, sú len prijímateľmi informácií
12.10 – a tu sme pri podstate problémov, pretože PREČO MNOHÍ ĽUDIA ŽIJÚ V ILÚZIÁCH
12.45 – v čom spôsobuje problém ľudí, ktorí počúvajú správy? Alebo pozerajú televízne správy? Sú prijímateľmi.
13.00 – zásadný problém televízie je, že jeho sledovateľ je čistý prijímateľ
13.45 – pasívny prijímateľ, u ktorého povedzme čiastočne absentuje kritické myslenie, alebo “zdravý sedliacky rozum” .. si môže jednotlivé slovné spojenia .. vysvetliť spôsobom, že on nezdekóduje tú informáciu adekvátnym spôsobom
14.25 – keď prijme nejakú informáciu, tak je odkázaný predovšetkým na seba samého, na svoje poznatky ktoré nadobudol počas svojho života, na svoj svetonázor, na svoj hodnotový rebríček, jeho hodnotový rebríček .. na všetko čo utvára jeho pohľad na svet .. a preto existujú rozdiely medzi ľuďmi ako oni pochopia tú istú správu
15.10 – a preto že je len pasívnym divákom, on mená možnosť komunikovať .. tak je v nevýhodnom postavení. Rovnosť zbraní neexistuje.
15.35 – ak zle pochopí čo počul .. tak si to neuvedomí .. a len málokto si položí otázku “je to pravda, čo som videl a počul?”, “je to objektívna pravda? Alebo je niečia poohýbaná pravda? Alebo je to len časť pravdy z celého problému?” .. a toto nám hovorí o to že v akom nevýhodnom postavení sme my diváci, čitatelia novín
16.20 – keby išlo o skutočný dialóg .. lebo v skutočnom dialógu ide o to, že vy keď vyšlete nejakú informáciu, ten prijímateľ ju zdekóduje, nejakým spôsobom ju pochopí a potom on vyšle reakciou tomu kto inicioval dialóg .. on zakóduje svoje vlastné nejaké posolstvo a reaguje na tú pôvodnú informáciu .. a keď tá informácia dorazí k pôvodnému vysielateľovi ako reakcia, on ju tiež dekóduje, zinterpretuje a reaguje novým posolstvom -> a vtedy vzniká dialóg
17.05 – zmyslom dialógu je hľadanie pravdy .. nie dialóg samotný
17.20 – tí politici nám častokrát hovoria tie ľúbivé frázy .. že je potrebné viesť celospoločenský dialóg a hľadať konsenzus
18.00 – bežný občania potom čakajú na túto diskusiu a do tej diskusie prídu ľudia
18.25 – bežný jednoduchý občan – ktorý má malú mieru kritického myslenia – si nedokáže uvedomiť, že výberom diskutujúcich veľmi radikálnym spôsobom dokážeme ovplyvniť výsledok diskusie
19.10 – oni potom považujú to čo ten ich vodca povie v TV za niečo čo je sväté, čo je pravdivé .. lebo to zapadá do ich svetonázoru .. a automaticky nejaký odlišný alebo protikladný názor považujú automaticky za lož. Pretože majú strach z pravdy. Pretože nie sú schopní pochopiť o čom je dialóg. Že dialóg je komunikácia zacielená na pravdu.
20.30 – druhou vecou je to, že keď už sú tam vybraný .. tak zaznejú len názory, ktoré zastupujú tí diskutujúci .. výberom možno eliminovať ľudí, ktorý by prišli s iným uhlom pohľadu na veľmi vážny problém, ktorý sa prediskutováva v spoločnosti
20.50 – moji študenti keď to počuli prvý krát, tak boli v šoku. Lebo nikdy ich to nenapadlo.
{keď dáte kvalifikovaného trénera, obraz hry .. a výsledok sa zmení}
21.15 – a takto to je aj vo verejných debatách: ktoré častokrát slúžia na to, aby sa rafinovanou manipuláciou stanovili mantinely, kontroloval sa obsah, aby neboli pripustený ľudia ktorí majú iný zorný pohľad na problém .. a aby tam zazneli názory, ktoré si majiteľ média želá, aby tam zazneli. A aby tam nezazneli názory, alebo dokonca nebola sprostredkovaná pravda, ktorú si niekto neželá. Aby ľudia počuli.
22.00 – a to je vážny problém, pretože takto sa vytvorí pomocou propagandy, alebo ideologickej manipulácie sa vytvorí ilúzia o realite .. a ľudia potom žijú v určitom metrixe, určitej virtuálnej realite, ktorá má od tej skutočnej reality tak ďaleko, že sa to niekedy nedá vyjadriť v žiadnych jednotkách
22.50 – a v rámci dialógu, ktorý by ľudia aj radi viedli v tejto pálčivej, zložitej dobe sa preto aplikovala ideológia separácie, bublín .. aby ľudia v rámci rozhovorov boli izolovaný jeden od druhého
23.00 – pretože ak ľudia vedú dialóg a úprimne hľadajú pravdu, tak platí že viac hláv viac rozumu .. a jeden druhého môže ďalšieho inšpirovať tým čo povie .. a takto sa zabezpečuje kultúrou domáceho väzenia to, že ľudia si jednoducho nemôžu sprostredkovávať impulzy, ktoré by im otvárali nové zorné uhly pohľady na problémy ktoré ich trápia.
24.00 – a tak sú ponechaní niektoré vrstvy .. najmä niektorí starší .. ktorí nie sú zdatní s výpočtovou technikou .. sú ponechaní na jediný zdroj: médiá hlavného prúdu. A tak im zostáva RTVS, na komerčné médiá, mediálne stanice prístupné na akomkoľvek rádiu .. a tým pádom sú jednostranne ideologicky masírovaný
25.00 – a toto je skutočná dráma slobody ducha, slobody ľudského myslenia, ktorú prežíva slovenský národ
25.40 – štát sa dokonca dopúšťa intelektuálneho imperializmu, keď chce ovládať našu myseľ
25.50 – a toto všetko sa nezrodilo dnes .. tieto metódy sa vypracovávali desaťročia, dokonca stáročia dozadu
26.00 – Čo znamená, keď človek kriticky rozmýšľa? Je to človek, ktorý niečo počuje, aj v rámci propagandy, ale posudzuje to podľa logických pravidiel, podľa ktorých je možné zistiť, či daná informácia je pravdivá alebo nepravdivá.
26.30 – ľudia ktorí si nejako automaticky myslia, že keď sa to ozýva určité posolstvo odvšadiaľ .. a oni to vidia že to je všade .. a zo všadiaľ ide tá istá informácia .. tí ľudia majú tendenciu podľahnúť tomu tlaku .. tomu mediálnemu prívalu informácií .. ktoré sa odlišujú len v malinkých detailoch, v ktorých sa prejavuje táto informácia .. a títo ľudia sú neschopní sa brániť a nakoniec podľahnú tomuto tlaku .. lebo si hovoria “keď to hovoria všetci, tak je to pravda”
27.40 – oni si neuvedomujú – títo čo podľahli ideologickej propagande – že pravda nie je závislá od toho, koľko ľudí ju rešpektuje
28.03 – ja som sa stretol s pojmom že “všeobecne prijatá pravda” .. akoby pravda závisela od toho či ja lebo vy ju prijímate .. pritom pravda zostane pravdou aj ak ju neprijmeme, ak ju budeme prekrúcať, alebo ignorovať
28.20 – a toto veľmi dobre vedeli ľudia
28.40 – títo ľudia dosiahli vypracovať veľmi účinné schémy, ako ľuďom doslova vymyť mozog, ako dosiahnuť spoločenskú kontrolu, ako dosiahnuť programovanie ľudskej mysle
29.10 – a zdá sa, že v dnešnej dobe mediálne spravodajstvo je drogou, po ktorej ľudia túžia ako drogovo závislý
29.40 – skúste prežiť bez správ 48 hodín .. vytvorí sa vákuum .. voľný priestor pre vašu myseľ .. ktoré treba nejako zaplniť
30.20 – ľudia ktorí sa nevedia odtrhnúť od týchto médií, tak majú abstinenčné príznaky .. nevedia bez toho žiť .. tak si treba položiť otázku, či nie je lepšie sa od tohto odstrihnúť
31.20 – tie technológie manipulácie sú prepracované do takých detailov, že pamätajú na všetko .. na činnosť mozgu, na poznatky psychológie, …
32.00 – IDEA, MYŠLIENKA JE NAJÚČINNEJŠOU ZBRAŇOU V HYBRIDNEJ VOJNE, KTORÉ SA VEDIE S ČLOVEKOM
32.10 – kombinuje sa slovo písané, hovorené, kombinuje sa s farbami, hudbou, sloganmi, podprahovovu manipuláciou .. a toto všetko sa zapisuje do duše každého z nás
32.50 – je to tak dokonale vedecky prešpekulované, aby to malo čo najsilnejší anestetický účinok na celú spoločnosť .. a sú pri tom používané najnovšie technológie, ktoré umožňujú nové formy mediálnej manipulácie .. proti ktorým má človek iba jedinú formu ochrany: vypnúť ten prístroj, ktorý sa nazýva televízia
34.40 – celý ten mediálny svet je tak kontrolovaný, že niekedy dochádza k javom, že názory ktoré sú v opozícii k opozícii k hlavnému mediálnemu prúdu, sú súčasťou hlavného mediálneho prúdu .. lebo niektoré informácie – alternatíva – nezaznejú ani tam ani tam .. a keď sa niekedy takéto informácie objavia .. tak v podstate všetky vekové, vzdelanostné, sociálne, etnické kategórie ľudí odmietnu túto informácia, že tá informácia je tak neuveriteľná, že nemôže byť pravdou ani v rovine science fiction
35.10 – ja by som nazval divákov, recipientov hlavného mediálneho prúdu, že oni sú skutočne obeťami vedeckého spôsobu manipulácie s ľudskou mysľou
35.30 – problémom je to, že tých informácií je toľko a na toľkých kanáloch, že človek, ktorý by si chcel utvoriť nejaký názor na základe nejakej kritickej analýzy, by sa musel tomu začať profesionálne venovať
35.50 – len ľudia si neuvedomujú to, že tie informácie sú plytkého charakteru .. majú veľký účinok na emócie tých prijímateľov, ale sú veľmi povrchné .. a v drvivej väčšine ide o informácie, ktoré tvoria len zrnko z celkového obrazu pravdy
36.20 – niekedy nie je dobré ani klamať úplne otvoreným spôsobom, stačí povedať iba časť pravdy, aby ste vytvorili ilúziu pravdy
36,40 – prišli na to, že nie je dobré otvorene klamať. Dnes sa to dá, lebo IQ slovenského národa, schopnosť myslenia padá radikálnym tempom.
37.05 – Oni vedia že lepšie je pravdu ohnúť. Prispôsobiť ju. A to sa vždy robí spôsobom, že sa časť pravdy vydáva za celok. To je to “pars pro toto” stará stratégia ešte z čias antiky
37.40 – a keď vy zoberiete časť pravdy a predložíte ju ľuďom ako pravdu ktorá je vraj celá .. tak tých ľudí dostanete presne tam, kam majitelia tých médií chcú
38.15 – a toto bežný človek málokedy pochopí .. lebo je to v rámci televíznych novín .. ľudia si neuvedomujú aké dôležité je napr. poradie správ .. lebo pomocou poradia môžete účinne manipulovať s ľudskou mysľou .. dať správu ktorá je pravdivá a nie je príjemná pre režim a hneď ju potlačíte druhou správou ktorá ju poprie .. alebo dáte pravdivú informáciu ktorú nemôžete ukryť .. a ju prekryjete nejakou senzáciou (škandály, tragické udalosti) a ľudia na tú nepríjemnú pravdu zabudnú
39.55 – teraz dôležitá otázka je, či si my recipienti vyberáme správne správy .. oni chcú hľadať pravdu? Alebo senzácie, škandály…
40.53 – a ľudia zabudnú na to čo je dôležité v tých správach .. a teraz sme práve v tom probléme: ktoré správy sú pre nás dôležité?
41.20 – keď Peter Sagan vyhrá je to super .. ale málokto si položí otázku “aký význam to má pre môj život?” .. pre učiteľa, lekára .. no nulový
42.00 – alebo bulvár .. aký to má význam pre nás? No žiadny. A otázka je: ponúkajú nám médiá dôležité správy? A my túžime po dôležitých správach? Alebo čakáme na ten mediálny odpad, ktorý má zakryť tú pravdu o realite.
43.15 – tí športovci sú takí vďační .. človeka to poteší .. ale treba si uvedomiť čo je pre nás dôležité .. lebo táto záplava nepodstatných nedôležitých informácií vytvorí v našom svete ilúziu reality .. my budeme žiť virtuálny život niekoho iného .. v ilúzii niečoho, čo nie je skutočným životom .. a keď sa nám to stane drogou, tak budeme žiť virtuálny život niekoho iného .. a tí ktorí to vytvorili pred niekoľkými rokmi to veľmi dobre vedia .. lebo dostanú pod kontrolu váš život, vaše vzťahy
44.35 – my prijímatelia sme obete tejto masovej manipulácie. Pretože tieto médiá získajú kontrolu nad vašim životom. Nezaoberáte sa tým, čo je pre vás dôležité. Ale zaoberáte sa tým, čo je virtuálnym svetom ilúzií.
45.00 – A ešte sa im to predkladá pre divákov, že je to pre ľudí jediným spôsobom života.
46.00 – oni školia politikov aby hovorili a nič nepovedali .. vyzerať pekne a zakryť svoju morálnu zvrátenosť
46.20 – a výsledkom je to, že Slovenský národ, paralyzovaný médiami, znáša najhorší zločin v ľudských dejinách.
46.35 – Pokorne ohne chrbát nechá na sebe robiť pokusy, ktoré zďaleka presahujú pokusy nacistov.
46.50 – Až takýto anestetický účinok majú médiá dnes.
47.30 – vy nemáte možnosť si to overiť
48.30 – jednou z takých účinných ideologických praktík v médiách je aj to, že sa častokrát posúvajú rôzne oblasti, kde niekto niečo skritizuje, alebo sa zjaví nejaká informácia, ktorú médiá okamžite označia za falošnú informáciu a zdôvodnia to tým, že sa posúva ten problém od toho jadra problému niekde mimo a preto to nie je pravda
48.55 – to je stará taktika ako ľudí pomýliť .. ako v ľuďoch nainfikovať ich vírusom pochybnosti voči pravdivej informácii .. tým že posuniete ideologicky podstatu problému trošku do inej roviny. To je veľmi účinný spôsob ako ľudí udržiavať vo virtuálnych ilúziách, ktoré vytvárajú médiá.
49.40 – a logika, keď ľudia používajú sedliacky rozum, sa ani len nespomenie
{o tejto pandémii}
50.00 – Jednoducho iba určitý ľudia vraj majú ten atribút, status, akejsi neomylnosti sa vyjadriť k súčasnej epidemiologickej situácii, či sú vakcíny bezpečné či nebezpečné, alebo že či ľudia náhodou po nich nezomierajú
50.50 – a tak sa .. zjavujú ľudia ktorí sú definovaný ako vedci, odborníci, špecialisti, ktorí sú členmi vedeckých spoločností .. a tí vám sprostredkovávajú nejaké určité informácie
51.05 – a keby aj nejaký iný odborník, alebo vedec povedal niečo iné, čo by narušilo tú kolektívnu ilúziu, všeobecne prijatú pravdu o pandémii, tak sa ho budú snažiť dehonestovať, tým, že ho budú apriórne odmietať všetkých kritikov tejto ilúzie. A to odmietnutie častokrát býva založené na tom, že daný ľudia, keďže nie sú štruktúrami oficiálnych štruktúr, tak nemôžu sa odborne vyjadrovať k danej virtuálnej mediálnej ilúzii. Tým sa to zdôvodní.
52.15 – Viete, keď sa vyjadrí nejaký ambulantný lekár, ktorý nemá nijakú funkciu .. a poukáže na to, že takto sa dá liečiť kovid .. a nezastáva nejakú funkciu v zdravotníckom systéme, tak ho odmietajú práve z tých dôvodov, že on nie je súčasťou tých štruktúr
52.50 – to ej zase ten posun, tá manipulácia
53.00 – oni vytvárajú ilúziu pravdy .. a oni pomocou tohto mechanizmu sú schopní zhovädiť lekára, ktorý má svedomie, ktorý môže mať aj špičkové biomedicínske schopnosti .. ale jediným jeho problémom je, že nesúhlasí s kolektívnou mediálnou ilúziou, ktorá sa tu vytvára
54.10 – keď sa niekto ozve aj z praxe – napr. docent Torok (ktorý dokonca má aj funkciu, z ktorej ho chceli vykopnúť) – tak všetko sa spochybňuje, nabehnú tí ostatní, ktorí majú status neomylnosti a budú tvrdiť že ten kovid treba liečiť úplne iným spôsobom
54.40 – čiže pravdivá informácia sa prekryje záplavou iných odborných a vedeckých stanovísk .. od odborníkov a vedcov .. štátu .. a tá pôvodná pravdivá informácia jednoducho zanikne, alebo je spochybnená ..
55.00 – tá propaganda pôsobia ako anestetikum. A ľudia, ktorí dostávajú v rýchlom slede informácie, zabudnú na pravdu. Na ojedinelých nositeľov pravdy a pridajú sa k väčšine a stoja rady na tie vakcíny.
56.00 – napr. dozvedel som sa, že osoba v zahraničí má má problémy po prvej dávke vakcíne – čo je síce pravdivá informácia – ale musí byť hneď prekrytá informáciou “to je jeden z milióna”, “benefity prevažujú nad rizikami”, a myslím si, že nemusím pokračovať
56.30 – čiže tie ideologické mediálne stratégie, pomocou rafinovaných spôsobov, jednoducho vytvárajú takú účinnú reťaz informačných blokov rôzneho druhu, že aj keď sa tam nejaká pravda objaví v tých správach, tak je účinne potlačená a prekrytá .. ako keď {gazdinky} prekryjete ten najkrajší obrus ďalšími desiatimi
57.15 – je to účinný spôsob, aby stimulova5 2ud9 k tomu, aby v ich mysli ostali správy, ktoré sú najúčinnejšou formou mediálnej manipulácie
57.45 – napr. Marikov protokol .. sa rozšíril po alternatíve .. a lekári účinne liečili .. ale do médií hlavného prúdu nedorazil
58.05 – bola obrovská nedôvera, pretože toto všetko bolo umlčané obrovským vrstvením správ opačného charakteru .. a žiaľ, pretrváva to dodnes
58.40 – a tak aj mnohí lekári, ktorí z hľadiska svojho poslania .. majú chrániť ľudský život, žijú v ilúzii toho, čo im predkladá ministerstvo zdravotníctva
59.00 – na záver .. myšlienka: v čase kedy niekedy nie je jasná hranica medzi pravdou a lžou .. je možno čas, aby sme v rámci očisty našej mysle/duše použili tú najúčinnejšiu stratégiu
59.30 – použili tú najúčinnejšiu stratégiu, ktorú používajú aj tí najlepší stratégovia .. vypnime stanice hlavného mediálneho prúdu .. lebo metóda vynechania je najúčinnejšia
1.00.00 – metóda vynechania je jednou z najrozšírenejších a najúčinnejších spôsobov ideologickej manipulácie.
1.00.20 – a myslím, že je správne použiť tú istú zbraň, aby sme oslobodili myseľ od tých ilúzií, ktorými nás zásobuje hlavný mediálny prúd .. aby sme našli schopnosť myslieť realisticky a aby sme videli tú realitu takú aká je
1.01.10 – z vlastnej skúsenosti viem, že to pomáha .. byť slobodný a zodpovedný .. lebo keď to vypnete propagandu, vypnete tie ilúzie, tak získate slobodu, ktorú ste ešte nestretli .. a zrazu si uvedomíte, že to čo budete vidieť okolo seba v reálnom živote, že to nie je normálne. Že to je obrovským zločinom voči ľudskosti.
1.02.00 – Oslobodíte sa od toho strachu.
1.02.10 – A možno za pár dní nadobudnete odvahu konať dobro .. bojovať za pravdu .. a vtedy títo služobníci zla, šíritelia lží dostanú strach a my ostaneme slobodní.
1.02.35 – tak vám prajem krásny deň

Moja minirecenzia

Od začiatku 20 storočia sa filozofi zaoberajú vedeckým spôsobom ako ovládať človeka.
Denne dostávame množstvo myšlienok a informácií, ktorými je zamestnaná naša myseľ.
Kriticky mysliaci si pokladajú otázky: kto nám toto nanucuje, kto má byť autorita, kým máme pohŕdať, alebo kto šíri hoaxy.
Postupom času, súkromníci zakladali kolégiá a inštitúty, kde vedci riešili to čo ich sponzori chceli: výskumom, ako získať kontrolu nad myslením človeka.
René Balák sa zúčastnil viacerých kurzov, napr. jeden sa dotýkal etiky masmediálnej manipulácie a všetkých možných aj nemožných foriem manipulácie s ľudskou mysľou.

V médiách vidíte vyčačkaných moderátorov a hlásateľov, vyškolených, ktorí vám sprostredkovávajú čo si máte myslieť.
Stanovia vám hranice a metodológiu, ako máte uvažovať o určitom probléme, ktorý trápi spoločnosť, napr kovid:

 • poskytnú vám informácie o tom aký liečivý je Remedesivir a aký zlý je Ivermektín, aspirín, Vitamín D a zinok
 • Tam sa používa rafinovaná formulácia, že “nie sú známe”, “nie sú potvrdené pozitívne účinky”

Divák je v rámci TV obrazovky v nevýhodnom postavení, pretože on je pasívny prijímateľ. Nemá možnosť konfrontovať týchto “poslov dobrých správ” otázkami, ktoré sú väčšinou spôsobených tým, že títo ľudia majú pochybnosti.
A tu sme pri podstate problémov, pretože PREČO MNOHÍ ĽUDIA ŽIJÚ V ILÚZIÁCH

 • v čom spôsobuje problém ľudí, ktorí počúvajú správy? Alebo pozerajú televízne správy?
  => Sú prijímateľmi.
 • Pasívny prijímateľ si môže jednotlivé slovné spojenia vysvetliť svojim spôsobom
  => a preto existujú rozdiely medzi ľuďmi ako oni pochopia tú istú správu
 • a preto že je len pasívnym divákom, on mená možnosť komunikovať
  -> tak je v nevýhodnom postavení. Rovnosť zbraní neexistuje
  => ak zle pochopí čo počul, tak si to neuvedomí .. a len málokto si položí otázku “je to objektívna pravda? Je niečia poohýbaná pravda? Alebo je to len časť pravdy z celého problému?”

.. a toto nám hovorí o to že v akom nevýhodnom postavení sme my diváci a čitatelia novín

Reportáž o firme Pfizer

 • ako tyranizuje štáty, požaduje kompenzácie výdavkov z akejkoľvek budúcej žaloby
 • požadovali po Argentíne aby dala svoje bankové rezervy, vojnové základne a budovy ambadád ako záruku
 • aby sa Brazília vzdala suverenity zahraničných majetkov v prospech Pfizer, aby jej zákony neplatili pre Pfizer, aby neboli penalizovaný za opozdenie a aby neboli zodpovedný za vedľajšie účinky na civilistoch


Advokátska skupina získala prístup ku utajované zmluvy Pfizeru, v ktorých je 6 bodov:

 1. – Pfizer má právo umlčať vlády, aby nehovorili o dohodách
 2. – ovláda dary – rozhoduje kam vakcíny pôjdu
 3. – Pfizer si pre seba zaistil “vzdání se duševního vlastnictví”, platiť budú vlády
 4. – pri sporoch budú rozhodovať súkromní rozhodcovia, nie verejné súdy
 5. – Pfizer môže ísť po štátnom majetku ab si zaistil kompenzácie
 6. – má hlavné slovo pri všetkých kľúčových rozhodnutiach (harmonogram, atď)

Napríklad v Brazílii as o zmluve nesmú zmieniť. Súkromná spoločnosť umlčuje vládu. Pri porušení sa zmluva ruší a treba zaplatiť aj za nedodané vakcíny. Vlády musia obhajpvať Pfizer. Ak by niekto chcel žalovať Pfizer, rozhodovať budú súkromníci v New Yorku. A Pfizer si môže žuiadať čokoľvek.

Nedá sa popísať lepšie správanie Pfizzeru ako “vakcinačný terorizmus”

Hovorme spolu II – moje poznámky

56.00 – jeden z hlavných podporovateľov svetového ekonomického fóra je spoločnosť Accenture, AstraZeneca, Pfizer, …
1.01.00 – je jasné, že farmabiznis nepreferuje lacné lieky, ale skôr patentované vakcíny
1.02.50 – zaujímaná je invstícia Billa Gatesa do firmy Innovio, ktorá je zameraná na génovú terapiu
1.03.20 -> 9.25 – univerzita John Hopkins dostala miliardu na propagovanie vedeckého prístupu k pandémii .. na mapovanie pandémie a na projekt worldometer
9.27 – imperial Coledge London .. prvý lockdown ktorý sme mali bol na základe ich dát .. robilo predikcie a tam študoval aj Smatana
9.28 – bývalý kandidát na prezidenta Mistrík bol kľúčový v krízovom štábe keď sa rozbiehala pandémia a prišiel s tým, že treba pristupovať k pandémii vedecky
9.29 – ďalší projekt na vytváranie strachu z pandémie a zbieranie štatistík je ourworldindata.org, má pod palcom oxfordská univerzita
1.08.30 -> 9.30 – rok pred pandémiou sa organizoval EVENT 201, ešte v januári 2019 v Davose .. a na jeseň bolo cvičenie .. kde sa simuloval fiktívny koronavírus ktorý sa preniesol z prasiat na farmárov a spôsobil to celosvetovú pandémiu
9.33 – v Európe sa spravilo podobné cvičenie v Európe – volalo sa JADE – na ktorom sa zúčastnili aj naši odborníci
9.38 – reportáž z Event 201 ohľadom potlačenie dezinformácií sociálnych médií pomocou cenzúrou na Facebooku a Twitteri na
1.14.00 -> predpokladali, že bude veľký problém s odporom ľudí prijať vakcíny, s lockdownami, …
1.16.20 -> z reportáže Event 201: “alarming news coming from social media companies .. twitter and facebook are reporting they identified and deleted many desinformations”
9.40 – na Event 201 sa uvažovalo aj nad tým, že “vypneme internet” {GNC: náhoda, že sa to stalo} a že je potrebné obmedziť slobodu prejavu
9.42 – Gatesovo bohatstvo išlo raketovo hore, podobne zakladateľ facebooku a najbohatší muž planéty Elon Musk zvýšil bohatstvo mnohonásobne
9.43 – Elon Musk investuje do transhuman technológií
9.45 – reportáž op opici ako najprv sleduje pomocou joysticku oranžový štvorec na obrazovke a potom pomocou chipu v mozgu to dokázal ovplyvňovať rovnako aj keď joystick bol vypnutý -> až nakoniec hrať hru pong a ovládať ho len mozgom
9.50 – z našich Jozef Šuvada pôsobí v WHO, Jozef Šuvada (Accencure), Pavol Čekan, Alexandra Bražinová (z univerzity financovanej Gatesovou nadáciou), Martin Pavelka
9.53 – protesty prebiehajú po celom svete a
9.57 – nie je problém, že tí ľudia sú financovaní farma-firmami, je to úplne bežné
9.58 – nielenže tí doktori sú bez krídel, ale sú aj bez morálky
9.59 – dneska peniaze určujú všetko a to aj zdravotníctvo
10.00 – keď chce Pfizer niečo dokázať a financuje štúdiu, tak je naprosto samozrejmé, že tie firmy urobia všetko pre to – a idú až za hranicu života – aby mali zisk
10.09 – je otázka či tí vedci v roku 2010 boli proroci, alebo či to takto plánovali
10,10 – prečo to robia, čo ak je to zločin proti ľudskosti? 1) je to nevyhnutné 2) už to začalo: 4 priemyselná revolúcia
10.10 – kovidová pandémia je súčasťou zmeny ktorá má nastať .. a j to úplne vážny proces na ktorý sa máme pripraviť .. pretože svet súčasne existuje najviac natlačených peňazí, dlhov a rozdielov medzi ľuďmi .. a zatiaľ čo v roku 2005 na to stačil banky, v roku 2018 už na to trebalo štát
10.13 – finančne dátový kartel .. dnes ovláda svet: Google + Apple + Facebook .. a finančný: Black rock + Vanguard (ovládajú 4x HDP Nemecka)
10.16 – dneská sú data mocnejšie ako ekonomika .. napr. podľa nákupných zvykov jednej ženy si uvedomili že je tehotná 2 týždne skôr ako to zistila ona
10.17 – môžme vymeniť vládu, ale nevieme či sa niečo zmení, ak je pravda to čo ste povedali
{je covid laboratórneho pôvodu?}
10.43 – existuje aj taká možnosť, že ten vírus “bol uniknuutý” z laboratória
10.48 – je to bežná věc že vírus mutuje
10.50 – vakcinácia počas pandémie je nezmysel .. prináša malý benefit .. a akákoľvek vakcinácia pri rýchlo mutujúcich vírusov spôsobuje ich mutácie
10.52 – Lakota: pri takýchto vakcínach a takto mutujúcich vírusov sú práve očkovaní zdrojom tých mutácií .. za tým si stojím
10.53 – proočkováním väčšiny populace nastává selekční tlak .. ale při proočkování se zase znižuje počet nakazených a tím zase riziko mutací .. teda je to na vážkách
10.56 – mutace delta je charakterizovaná změnami v pike proteinu
10.59 – smrtnost mezi nakazenými je omnoho väčší jako u zachycených pacientů .. .. ale v celej populácii to je 0.2%, ako vypočítal profesor Ioanidis .. ktorý vychádzal nielen z pozitivity PCR testov .. ale aj z počtom ľudí, ktorí majú protilátky .. a došiel k smrtnost 0.23%
11.02 – neplatí to pre človeka, ale len všeobecne
11.31 – keď premiér – dens, po najväčšom masakre Slovenského obyvateľstve – vedie víťazoslávne reči, tak tára .. a keď prezidentka hovorí čo hovorí, tak je tiež úplne mimo
11.33 – vláda .. vyhlásila “terapeutický nihilismus” .. že nie sme schopní liečiť, ale žiadnu kauzálnu imunoterapiu nebudeme robiť .. toto schválila vláda a predpísala lekárom vtedy, keď moderná veda vedela najmenej 3 protokoly liečenia
11.34 – naše médiá sú posadnuté neúspešnými lekármi .. to je absurdné .. médiá propagujú lekárov, ktorí sa vyslovene vychvaľujú, ako im umierajú pacienti
11.36 – táto vláda nariadila neliečiť kovid .. a spôsobila katastrofu, ktorej repete zažívame práve teraz
11.36 – existuje viacero levelov prečo to nefunguje
1) pacient sám seba odradil .. napríklad strata chuti do jedla ..
2) druhý stupeň rodina ho odrádzala “nechoď tam, ochorieš”
3) ďalší stupeň bol keď sa dovolal sestričke, tak ona povedala “len akútne prípady” .. keď sa dovolal lekárovi, tak povedal “teraz nie”
11.41 – z tohto čo hovoríte to vyzerá, že možno keby sme nerobili nič, tak by sme možno nemali také problémy ako teraz
11.42 – pri chrípke nikoho nenapadlo chrípku neliečiť .. ale až teraz sa zaviedla doktrína “nihilizmu” že sa nechali väčšinu spontánne vyliečiť .. a tí čo sa neliečili sa potom dusili v nemocniciach .. takže sa to nelieči a nelieči sa to z pozície vlády
11.43 – táto vláda je vecou náhody .. ľudia čo vládnu nikdy neniesli zodpovednosť za nejakú obec .. nikdy ničomu nerozumeli a tak začali brať to čo im títo odborníci radili .. a brali to ako doktríny
11.45 – A prečo sa tá vláda tak správa? Lebo kognitívna disonancia, druhá je že nevedia a tak sa obklopili podobnými ľuďmi a tretia je, že mnohí sú skorumpovaní.
11.55 – v tomto je absolútne nedohľadateľné, kto zakázal lekárom, aby neliečili ..
{k video kde Čekan povedal “a budeme ich dávať dole z internetu, nebudú môcť cestovať, budú musieť nosiť náhubky .. a pošleme ich do tých zaostalých krajín”}
11.56 – ja moc slovenské médiá nesledujem, ale som šokovaný z toho videa .. on vyzýva k vysídleniu ľudí iného názoru .. to je fašizácia .. keby to povedal o nejakej rase alebo vierovyznaní, tak by už mal na sebe trestné oznámenie .. on môže vyzývať k vysídleniu do Afriky a nič sa mu nestane…
12.00 – on vysvetľuje preto je to nazývané “vakcína”, lebo keby sme to nazývali “génová terapia”, tak by to ľudia nezobrali a neakceptovali
12.00 – tí ľudia môžu byť bezúhonní a mať konflikt záujmov .. ale treba povedať že vláda si vybrala ľudí, ktorí majú konflikt záujmov .. teda toto je postoj vlády ktorý zlyhal. Mali si vybrať nezávislých odborníkov.
12.04 – evidentne nefunguje žiadna reflexia, lebo vodu kážu víno pijú {reakcia na video tancujúceho Jarčušku bez rúška}
12.05 – Mňa zaráža, že odmietajú diskusiu na akékoľvek témy a oponentov znevažujú .. čo naozaj nepatrí do situácie v ktorej sa nachádzame
12.05 – Sabaka napísal, že “on s falošnými hráčmi do diskusie nepôjde” .. on na určitú dobu neoprávnene používa titul docent (neviem či túto informáciu viete potvrdiť)
12.08 – smerujem k tomu či by sme nemali prehodnotiť odborníkov, ktorí nás už druhý krát priviedli k najhoršej situácii na svete .. či by sme ich nemali vymeniť
12.11 – toto čo sa zavádza je zavádzanie génu .. a problém je, že ten spike proteín je toxický a spôsobuje myokarditídy a podobné problémy
12.16 – nikto oficiálne nepovedal, čo sa stalo minulý rok .. zgrupovnie ľudí na nevhodných miestach v nevhodnom čase .. a zablokovanie zdravotnej starostlivosti
12.18 – v Slovenskej Republike sú dostupné len génové vakcíny ..
12.59 – už ani ja neverím štatistikám, ktoré mi podáva vláda SR (lebo u nás sú 4 úmrtia, v Čechách vyše 160, v USA tisíce) .. a keď ja už neverím štatistkám, tak je to veľmi zlé
13.00 – veľmi často sa konkuruje kolegom, lebo ono povedali skoro všetko
13.01 – treba povedať, že diabol je schovaný v detailoch .. takže síce sa hovorí o povinnom očkovaní, ale ako nástroja na zamedzenie šírenia vírusu .. ale očkovanie proti kovidu nezabraňuje šíreniu -> takže už v odôvodneniu k povinnému očkovaniu vylučuje očkovanie na kovid
13.03 – základným prejavom právneho štátu je transparentnosť .. a vzhľadom na to že pandemická komisia je ako Kolumbova žena, ktorú nikto nevidel .. podobne ako zmluva s Pfizerom
13.09 – tá dokrútka čo bola mi pripomína roky totality {Kolíková: “keď sedíte bez testu a neskontrolujú vás, tak by ste mali zavolať policajtov”}
13.09 – politika Machiaveliho je že sa vždy zvaliť všetko na niekoho iného .. tak ako teraz vláda zvalila zodpovednosť na vyhlášky
13.11 – vytvára sa syndróm kolektívnej viny
14.10 – Bukovský: táto delta sa za polhodinu zdvojnásobí
14.19 – Etela Janeková: jediná možnosť je aby sme sa z peri… {z pre}
14.24 – keď je pandémia, tak je chaos .. bolo by potrebné aby lekári mali inštrukcie čo majú robiť ..
14.25 – treba to zjednotiť aby sme vedeli či to robíme dobre .. lebo ak to každý robíme inak, tak
14.25 – z nemocníc nevidíme veľa výstupov: čo liečili, ktoré postupy sa osvedčili .. nemusia byť dvojito zaslepené .. ako po mne žiadali keď som hovorila o ivermektíne ..
14.26 – keď lekár povie “ivermektín nefunguje” .. tak je jasné že na nemocničnej sfére nefunguje .. keďže tam je už neskoro .. ale nevidím žiaden výstup z nemocníc čo fungovalo a čo nie
14.30 – postupy ktoré existujú, sú iba pre nemocničnú liečbu
14.31 – bolo by treba vytvoriť štandardné terapeutické postupy a motivovať lekárov
14.34 – my potrebujeme zaočkovať rizikovú populáciu .. takže vakcinácia určte nie povinná, ale
14.38 – preto sme študovali medecínu, aby sme sa nebáli chorého človeka
11.45 – nemáme v ambulancii nežiadúce účinky po očkovaní .. podľa mňa je to len dôsledkom nesprávneho očkovania, keď sa neurobí vyšetrenie na rizikové faktory
15.06 – hospitalizácie v roku 2020 klesli o 200 000 a respiračné choroby klesli tiež
15.07 – “ostatné respiračné choroby” nezahŕňajú kovid, na ktorý vznikla nová kategória
15.08 – ten obrovský problém je hospitalizácie, ktoré klesli kvôli kovidu .. to je ten collateral damage
15.12 – za neočkovaného sa považuje človek, ktorý je po prvej dávke
15.23 – ľudia zomierali na bakteriálnu superinfekciu, nie na samotný vírus .. a tí pacienti ani neboli liečení antibiotikami
15.24 – Ak si pamätáte, tak prvý pacient, jeho stav sa zlepšil keď mu boli podané antibiotiká .. a mohli ho zložiť z kyslíka
15.25 – pri ťažkých virózach treba podať aj antibiotiká
15.26 – v RTVS televíznych novín bolo nedávno vysielané, že treba podávať zinok, vitamín C .. teda čo doktor Bukovský hovoril už pred rokom a pol ..
15.26 – lekári nesmeli liečiť a miesto museli vypisovať karanténne kladenky .. lekári boli donútené venovať sa administratíve, nie liečbe
15.29 – {obrázok Sabaka pred mikrofónmi} do tejto “telefonickej liečby” ešte sa pridáva .. je koncept hľadanie vinníka .. teda aby sa cítili vinní tí, čo sú pred obrazovkou
15.32 – ten problém so zdravotníctvom sme mali aj pred kovidom
15.34 – teraz v TV sa hovorí “preťažený” .. “nakazený” .. všetky tieto pejoratívne zhoršujúce
15.34 – presne tak: celé roky ich vyvážali, robili si z toho biznis .. tak čo ste si mysleli, že keď odíde 1000 lekárov, tak že sa skráti čas čakania v čakárni?
15.37 – pozerala som lieky: 3 sú monoklonálne protilátky a 1 liek je kortikoid na potlačenie imunitného systému
15.38 – a keď si pozriete oni vlastne vyrábajú lieky na to čo vyvolá vakcína
15.39 – tam sa bral len jediný cieľ: účinnosť do 28 dní od podania .. nesledovala sa onkogenita, toxicita, vznik autoimunity .. a odôvodnenie bolo že “my to nepredpokladáme” .. tak my áno
16.12 – horší se jim onkologický pcienti .. protože TOOD:
16.13 – ten S1 protein .. je silný inflamagen .. mohou projít přes mozgomíšní bariéru .. je schopen navodit zánět mozgu .. zvyšují tvorbu mikrotrombú .. jsou schopni omezovat reparační mechanismy na opravu DNA
16.14 – ta mRNA: je to nová platforma co se týče vakcín, 2 .. a 3. my vakcinujeme intravenózne
16.15 – tým že ten proteín vstupuje do nádorov, môže ovplyvniť ich rast: buď môže ovplyvniť ich rast .. alebo poškodiť ich imunitný dozor a tým nekontrolovateľný nárast nádoru
16.16 – polčas rozpadu mRNA je 5-8 dní .. tak6e za 5-10 polčasov sa mRNA zníži an tisícinu .. ale to neznamená, že to je tak u každého
16.17 – ale objavili sa dve práce, že táto RNA sa môže prepísať do ľudskej DNK .. jedna nie je signifikantná, ale tá druhá poukazuje na priamu kauzálnu súvislosť, ktorá vedie ku klinickým prejavom, ktoré pozorujeme
16.19 – je to možné, že sa stanú imunodeficinté .. a potom ich môžu napadnúť všetky možné patogény
16.32 – ja som presvedčená, že nie všetci dostali vakcínu, ale ž dostali placebo
16.35 – v poslednej dobe pribudlo veľa detí s krvácaním z konečníka
16.36 – a rozbor bunke ukázal mali rozvoj systémovej sklerózy .. a spoločným menovateľom bolo podanie druhej dávky mRNA vakcíny .. a odkedy začali očkovať deti, tak sa to rozširuje aj v týchto vekových skupinách .. takže to stojí na zamyslenie, aby sa tieto otázky zodpovedali
16.38 – pán Turánek, čo hovoríte na zistenie týchto doktoriek?
16.42 – tieto deti ktoré prekonali kovid nemali tieto protilátky aktívne
16.43 – nejde o epidémiu dvomi rôznymi patogénmi? 1) epidémiu SARS-Cov 2 a 2) epidémiu vytvořeného patogenu
16.50 – koncom roka mal byť bol koniec exspirácie povolenia vakcín a teraz to predĺžili o ďalšie 3 mesiac .. a chcú to narvať do každého a nevieme prečo
16.51 – aj v Španielské chřipky bylo množství úmrtí až po začátku vakcinace .. a na tu pneumonii
16.53 – ať se podíváte na kterýkoliv směr chcete, tak vyvstává tolik otázek, že je až s podivem, že kompetentní to nechtějí řešit
16.53 – teraz nevieme v ktorej fáze sme, lebo teraz sa už podáva tretia dávka, tak v ktorej fáze sme?
16.54 – Pinelope Ciprichová – ta třetí dávka se dělala jen na 18-55 let a na starší se extrapolovala .. tak proč to neudělali i s důchodci?
16.55 – jaká je úroveň té výroby, když tam může být něco, co tam nemá být? Tam se ve fabrice děje něco co je nepředstavitelný.
16.56 – Tady není jediná autorita, ktoré by kontrolovala kvalitu vakcín.

17.02 – keď robili štúdiu tak niekoľko neočkovaných detí mali bezpríznakový kovid, ale väčšina detí mala po očkovaní vážnejšie následky .. ja ani tu nevidím benefit oproti riziku
17.04 – Lakota: ja poznám minimálne 10 známych, ktorým po vakcinácii zomrel príbuzný .. a ja ich nevyhľadávam .. ale je to rozdiel oproti 7 úmrtiam, ktoré má zaznamenané ŠÚKL
17.06 – ako ste púšťali tú .. Baťová .. toto čo ona povedala je typické tliachanie
17.07 – “primus non nocere” (zásada „najskôr, neubližujte“) ak neviem aké to má nepriaznivé účinky, tak to nepoužívaj
17.09 – zápal srdcového svalu o ktorom sa rozpráva že je extrémne zriedkavý a má ľahký priebeh .. jedna vec je toto, ale druhá je čo to prinesie do budúcna
17.10 – ja vidím že ten srdcový sval je popretkávaný ostrovčekmi väziva .. keď je zapálený, tak sa prejavuje ako až retiazky .. a ja musím povedať že ja to vidím a predtým sme to tak nevideli .. a tieto väzivá sú zodpovedné za arytmie a za zlyhanie .. a u mladých tá arytmia môže prjesť do arytmie, ktorá sa môže prejaviť ako náhla srdcová smrť .. a ja si myslím, že práve tie úmrtia sú spôsobené týmto
17.11 – a my si myslíme, že je ich málo .. ale to preto, lebo sa čaká pol roka na xxx vyšetrenie
17.12 – a mi boli poslaní pacienti “je zaočkovaný, pozri sa na neho” .. a tento mladý muž si športuje lebo mu to nerobí problém .. ale ja by som to mladým ľuďom nedoporučovala, lebo nepoznáme kardiotoicitu, nevieme nič…
17.13 – Janco: stretávame sa u očkovaných dennodenne s takýmito tachykardiami ..
17.16 – jeden hokejový klub zrušil sezónu z obavy kvôli náhlemu úmrtiu po očkovaniu
17.18 – oni to ani nesledujú .. jim je to úplně jedno, jestli po dvou letech člověk dostane rakovinu, ale důležité je že se napíchne
17.19 – může mi někdo vysvětlit .. že
17.21 – to jako když v hospodě si objednáte pivo, tak oni si objednali očkování .. aby splnili co jim Pfizer nakázal
17.22 – celý čas si kladiem otázku, že dočerta prečo sa majú napichať celé štáty .. to nemá žiadne racionálne vysvetlenie a musím ísť do iracionality .. že možno budeme mať ťažko dementnú generáciu poškodenú priónami .. celú generáciu môžeme mať neplodnú
17.23 – keď vypustíme to racionálne, tak zostane to iracionálne .. tak som striktne proti tomuto riešeniu
17.24 – pozrime sa ako sa pretláčala .. že je bezpečná a účinná .. že keď sa pichne do ramena tak že to tam zostane .. všetko to boli jasné nezmysly .. a postupne sa všetky tieto HOAXY preukázali ako absolútny nezmysel
17.26 – je štúdia ako padajú protilátky .. švédska štúdia hovorí io tom ako padá imunita .. je informácia o tom ako Pfizer podvádzal pri štúdiách .. potom bola Pfizer štúdia ktorá bola jasne zmanipulovaná ..
17.27 – A tu je to čaro, že ide o ten čas, kedy tá lož funguje .. a takže ide len o čas, počas ktorého sa zaočkuje čo najviac ľudí
17.29 – proslýchá se, že je potřebné dosáhnout 75% zao4kovanosti aby sme dostali dotace .. tak to je strašné .. a všimněti si jak ti lidi, který kovid prekonali, aby se očkovali .. aby potom mohli říct “to bylo kvôli tomu kovidu”
17.30 – a my musíme pracovat skoro v ilegalitě, abys me to mohli říct .. o děti ani neříkat .. ale teď jsem přesvědčena, že to
17.31 – “a tí, ktorí tancovali, vyzerali ako blázni pre tých, ktorí nepočuli hudbu”
18.38 – tak ako vnímam vyjadrenie prezidentky .. je to dáma, musím používať diplomatický slovník
18.39 – ja neviem ale celá tá kampaň mi pripomenulo “arbait macht frei” .. a nie je to o zdraví .. ale oni nás idú vmanipulovať do toho, aby sme si to zaslúžili
18.41 – keby aspoň povedala “vakcína je zdravie” .. ale ona podmienila slobodu očkovaním .. my nemôžeme prirodzené ľudské práva podmieňovať .. v tom prípade sa máte právo brániť sa
18.43 – pani prezidentka nám týtmto naznačuje, že sa máme zmieriť s tým, že tu je fašizmus a že to je dobre a že prirodzené práva si budeme musieť zaslúžiť tým že sa podvolíme
18.44 – za týchto okolností je to prachsprosté nastoľovanie totalitárneho režimu
18.44 – médiá sa nemôžu tváriť že ja nič ja muzikant
18.45 – Julius Streimer bol odsúdený na smrť .. hoci nezavraždil žiadneho žida .. ale podnecoval na nenávisť
18.46 – tým chcem poukázať na to, že médiá majú obrovskú moc a obrovskú ..
18.48 – to sú sprosté výhovorky .. keď premiér povie že nemôže zariadiť diskusiu na RTVS ..
18.48 – ja som sa pýtal Toreka, že či chcel niekto od neho školenie na ventilátory .. ale nikto to nechcel .. predalo sa 1000 ventilátorov a kde sú? .. dnes chýbajú ľudia na obsluhu ventilátorov
18.51 – ja sa pýtam prezidentky “prečo nevyzve na výmenu odborníkov?” .. boli sme zase druhý krát najhorší na svete .. keď vám dva razy niekto spraví zle, tak prečo ho nevymeníte? Prečo ona nevyzve na výmenu odborníkov?
18.53 – tie formulky “vakcína je sloboda” sú čisto hypnotické formulky, kde 30% ľudí im podvodne .. dostanú sa do podvedomia a tí ľudia sú zhypnotizovaný tými formulkami
18.55 – a keď to tak vidíte, tak 30% sa dalo zaočkovať dobrovoľne
18.56 – Bielorusko má najväčší počet lôžok na obyvateľa v celej Európe .. a na Slovensku zomrelo viac ľudí ako v 20 miliónovom Japonsku
18.57 – Slovensko fungovalo na jeden-dvoch lekároch a keď odišiel tak to oddelenie zaniklo .. primári sa stávajú mladí ľudia s krátkou praxou .. čo nie je dobré
19.00 – lekári nevidia že niekto má bakteriálnu infekciu .. on vidí len kovid .. a keď to neotestujú, tak nezistia a tak aj bakteriálna pneumónia je zaregistrovaná ako úmrtie na kovid
19.04 – my staršie narodení máme taký šiesty zmysel na “totalitu” .. a mne netrvalo dlho a ja suž vety som na Facebook písal čo som písal
19.05 – inak to poviem: keď niečo chytá myši, mňauká to a má to chvost .. tak to nie je zebra. Je to mačka.
19.05 – za komunizmu .. my sme vedeli čítať medzi riadkami .. my sme vedeli, že médiá sú silno kontrolované .. ale niekedy sa tým redaktorom podarilo prepašovať niečo
19.06 – dnes si pozriete Denník N, Aktuality, pustíte si JOJku, Markízu .. má to všetko to isté .. keď niečo vyzerá ako mačka to je mačka
19.07 – Hanzelová .. povedala “toto sú pravdy o ktorých sa nediskutuje” .. sú nejaké axiómy .. ale postup proti infekčnej chorobe predsa nie sú axiómy .. nie sú to pravdy
19.08 – moja otázka je: čo sa stalo za tých 30 rokov .. my sme mali schopnosť “pozor, môžu klamať” .. ale čo vidíme dnes .. hlavne mladí ľudia, stratili záujem kriticky myslieť
19.10 – viete čo je hrozné? Keď ja poviem “Lakota”, tak on nevie o kom hovorím. Ale keď poviem “Sabaka”, tak odpovie “toho poznám, to je odborník”
19.12 – F.D.Rooswelt takto zadefinoval fašismus
19.13 – no a teraz sú takí fact-checkeri, ktorí overujú čo sú to dezinformácie a čo sú to pravdy .. no a spojujúcim aspektom týchto ľudí je, že sú to mladí aktivisti, ktorí posudzujú fakty .. ale sú napojení na nae mienkotvorné médiá .. a sú to ojedinelé postavičky .. okrem Jakuba Godu je agentúra AFP .. pá Goda je napojený na Denník N
19.14 – máme tu stránku konšpirátori.sk, ktorým autorom je firma net-success, ktoré patria pod petit-press, ktoré spravujú aj denník SME
19.15 – alebo projekt infosecurity.sk .. firma SSPI, tak jej zakladateľom je Jaroslav Naď .. jej partnerom sú americká ambasáda, anglická ambasáda
19.15 – je to taký začarovaný kruh ľudí. A keď ideme po tých ľuďoch, tak sa dostaneme k týmto mienkotvorným médiám a tak sa nedá hovoriť o nezávislosti
19.16 – a už sa to dostalo do stavu že rozoberajú “koho dajú z internetu dole”, ako to v podstate zľudovelo .. a od takéhoto fakt-checkingu odvodzovať .. tak to je potom smutné
19.18 – oni takto potvrdzujú samých seba .. takže oni si vytvoria nejakú realitu a potom si nájdu sebe spriaznených súputníkov, ktorý im to potvrdia .. v širšom ponímaní je to tautológia .. a tým že potvrdzujú samých seba, tak tým potvrdzujú dojem legitimity
19.19 – a preto oni nepripustia diskusiu, lebo tento mechanizmus im takto funguje .. oni predsa nepotrebuje dána doktora, ktorý by ich spochybňovali
19.20 – oni preklopili z tej medicínskej do ideologickej roviny .. ako v komunizme .. a oni z toho spravili ideologický boj
19.20 – A pozrite si tú ich argumentáciu, ako ju menili .. najprv že to nedostanete, potom, že budete mať ľahší priebeh
19.22 – Oni opúšťajú túto medicínsku argumentáciu .. a teraz prešli na to Overtonove okno .. a už treba 75% zaočkovanosť .. tak o čo tu ide??? Ja už dávno nepočúvam, že ide o zdravie.
19.23 – tá otázka je správna, že o čo tu ide
19.24 – mňa zaujímalo informácie o plate a životopise M. Pavelka a Jakub Goda .. a nedostal som odpoveď
19.31 – tí očkovaní sú obeťami tej manipulácie .. oni majú v tom podvedomí .. oni to automaticky dávajú von a nekorigujú to
19.31 – umelo sa tu vytvára konflikt medzi očkovanými a neočkovanými
19.33 – a keď sa niektorí dajú zaočkovať proti svojej vôli, tak to tiež spôsobí psychický problém .. a už Frojd povedal, že to skôr či neskôr spôsobí psychologické problémy
19.33 – ja by som bol rád, keby ľudia používali kritické myslenie a preverovali si informácie z viacerých zdrojov
20.46 – třeba chodit do lesa, už 2 hodiny znamenají zlepšení imunity o 30%
20.55 – keď sme len v jednom informačnom kanáli, tak je treba sa naladiť aj na frekvenciu toho druhého
20.58 – treba okamžite brať antibiotiká, aj pri vírusovej infekcii .. lebo zvyčajne sa s kovidom rozvinie bakteriálna infekcia
20.59 – podľa mňa treba zrušiť ohnisko pandémie .. a to je nad levelom tých vlád
21.00 – to že sa neskúma čo robí vírus s našimi telami .. u nás sa uchovávali vzorky aj na 50 rokov .. a na toto sa opomíňa ..
21.02 – my sa nachádzame v tak rozpoltenej spoločnosti v akej sme sa nenachádzali ani za Mečiara
21.02 – kovid nie je jediná agenda, ktorá sa tu zavádza .. máme tu kovid a máme green deal .. nechcem vyzerať ako konšpiračný teoretik, ale oni nás chcú zmanipulovať ako jednotlivcov
21.03 – k moci sa dostali neomarxisti .. aj u nás, sj v USA
21.03 – tento model liberálnej demokracie sa prežil
21.04 – Hitler sa dostal k moci regulérne .. chybami parlamentnej demokracie .. ten typ liberálnej demokracie ktorý mám, ten zlyháva
21.05 – my tu máme precedensy že ústava sa môže porušovať .. že predavačka vás môže kontrolovať .. médiá tu robia politiku a sudcovia sa riadia podľa toho čo napíšu médiá
21.06 – dnes nám vládnu zločinci .. treba si to narovinu povedať ..
21.11 – ja teda tým vitamínom verím viac ako tým vakcínam .. moje odporúčanie je dať si vitamín C a funguje to aj na bolesti hlavy
21.14 – čo sa nám tu podsúva, že prirodzená imunita musí ísť bokom, lebo tá sa nedá predať .. ale zato vakcína
21.15 – a my vlastne bojujeme za tých očkovaných, lebo oni môžu byť poškodení .. a možno ešte horšie dopadnú ako my, ktorí sme len ekonomicky diskriminovaní
21.15 – mnohí dnes viac veria na FicoKočnera .. ale ľudia z farmafiriem sú so svätožiarou? No tak to nie je, tam je pokušenie peniazmi veľké.
21.16 – tu vidíme, že nejde o zdravie .. prečo by deti, my čo sme prekonali .. mali mať vakcínu?
21.15 – aby ste mohli mať názor, tak musíte mať zdroje .. a čas a chuť .. a keď to necháte na druhých, tak vám tam natlačia nejakú ideológiu
21.31 – je ešte možnosť vytvoriť štruktúry, ktoré budú fungovať paralelne a potom oficiálne štruktúry vyhlásiť za nelegetímne
21.32 – toto čo chcú spraviť (Klaus Swaab) je natoľko zložité, že sa im to nepodarí ovládať .. a vidíme to už dnes, keď sa ozývajú nositelia nobelových cien, že to čo sa deje nie je s kostolným poriadkom
21.33 – ten green deal sa nepodarí spraviť do 2030 .. tým že je to dynamický systém, tak neviem na čom to skrachuje, ale jednoducho sa to nepodarí
21.35 – bude to stáť obete a my budeme musieť tie obete priniesť .. či už finančné, alebo iné obete
21.40 – tento svet nemôže byť riadený tými ktorí to chcú, lebo je tu India a Čína, ktorí majú ich veľký reset na háku
21.46 – my by sme sa mali pýtať prečo to niekto považuje za správne ..
21.47 – a uvedomili sme si, že niektorí sa orientujú podľa vlastných skúseností .. a keď zažije niečo – napr. úmrtie – tak potom už hľadá argumenty len z jednej strany a tie argumenty z druhej strany sú už pre neho neprijateľné

Jak nás manipuluje farmaceutický průmysl – Astroturfing

Predstavte si, že by ste videli správu o novej štúdii lieku na zníženie cholesterolu cholextra. Že nový liek je tak účinný, že by sa mal predpisovať aj deťom, ktorý vysokú hladinu cholesterolu nemajú. Spravili by ste si vlastný výskum, pozreli google, Facebok, štúdie .. všetko bude sedieť (samozrejme okrem pár kritických komentárov ohľadom súvislosti s rakovinou, ktoré iní lekári označia ako šarlatánov).

“Opravdu jste si udělali domácí úkol. Ale co když není všechno tak, jak se zdá? Co když realita, kterou jste našli, byla falešná pohádka pečlivě vytvořená neviditelnými specifickými zájmy, vytvořenými pro zmanipulování vašich názorů?”

“Zájmové skupiny mají neomezené množství času a peněz, aby vymýšleli nové způsoby, jak nás zmást a zároveň ve všem zamaskovat svou roli.”

👉Existuje celý průmysl který je kolem toho vybudován👈 ve Washingtonu. Co je Astroturfing? Je to zvrhlost nejnižší úrovně, falešná občanská společnost.Astroturfing je, kdyžť se politické, korporátní a další speciální zájmy maskují a publikují blogy, zakládají účty na Facebooku a Twitteru, publikují reklamy, posílají dopisy redakcím, nebo prostě píší komentáře na internetu aby se vás pokusili oklamat, aby ste si mysleli, že všude mluví nezávislé hlasy nebo občanské hnutí. Celý smysl astroturfingu je snaha vyvolat dojem, že je tu široký podpora pro nebo proti nějaké agendě, i když tomu tak není.”

“Někdy astroturfeři prostě záměrně vytvoří tolik matoucích a protichodných informací, že vám nezbývá nez zvednout ruce a všechny je ignorovat, 👉VČETNĚ PRAVDY.👈 Chtějí prehlušit souvislost mezi lékem a škodlivými vedlejšími účinky, řekneme třeba mezi vakcínou a autismem, vytvořením hromady protichůdných, zaplacených studií, průzkumů a názorů odborníků. Zmatou pravdu za hranici rozpoznání.”Skrátka niekedy sa dozvedáme len zlomok pravdy a veľa nepravdy. Účty na facebooku a Twitter píšu platený profesionáli, odkazy na google vyhľadávači sú optimalizované aby nachádzali len “pozitívne reakcie”, Wikipédia mala škandál s manipuláciou obsahu .. a novinári častokrát nekriticky preberajú PR články firiem a nekontrolujú možné konflikty záujmov.

AKO ODLÍŠIŤ PRAVDU OD FIKCIE?

1️⃣ “Za prvé: mezi znaky astroturfingu patří používáni emocí nabitých slov, jako: blázon, šarlatán, magor, lži, paranoidní, presudo-, dezinformace, konspirátoři””Astroturfeři často tvrdí, že vyvracejí mýty, které ale mýty vůbec nejsou.”

2️⃣ “Hlídejte, kdy zájmové skupiny útočí na problematiku snahou pošpinit nebo napadat přímo lidi, osobnosti a organizace, které se k problému vyjadřují, místo aby se zabývaly popisovanými fakty. Mohl by to být astroturfing.”

3️⃣ “A hlavně, astroturfeři zaměřují veškerý svůj veřejný skepticismus na ty, kteří odhalují špatné jednání spíše než na pachatele těch špatností. Jinými slovy, místo zpochybňování autority, zpochybňují ty, kteří zpochybňují autoritu.

PS: “.. jsem poznala tu větu “zeptejte se svého lékaře” jako motto propagované farmaceutickým průmyslem. Vědí, že pokud se jim podaří vás dostat do ordinace lékaře a zmínit nějakou obtíž, je velmi pravděpodobné, že vám bude předepsán nejnovější lék, který je na trhu.”

Vakcinačné fiasko na Gibraltári

STUPŇOVÁNÍ ULHANOSTI

Heather: “Více jak 118% populace Gibraltaru je plně očkováno…” [SMÍCH]
Tohle číslo přesahuje 100% kvůli dávkám, které dostali Španělé, kteří denně jezdí na Gibraltar do práce. Roušky jsou stále povinné v obchodech a v MHD.
Takže mají více jak 100% poslušnost…
[SMÍCH] .. ale míra denních počtů případů je 5x vyšší, než jaká byla předtím. “tyto vakcíny nefungují,”
Heather: Co udělají demokraté, pokud si veřejnost začne říkat: “Počkat chvíli…”
Bret: Myslím si, že jde o stupňování ulhanosti
Heather: To existuje? Nebo si si to vymyslel?
Bret: Kéž bych si to vymyslel…
Bret: Jde o to, že budou nadále lhát, aby nemuseli převzít zodpovědnost za to, že tohle masivně podělali, což jednoznačně podělali. Ať věříš čemukoliv, lze vidět, že to masivně podělali, že?
Heather: Jo.
Bret: Tohle nám slíbili a nedělá to, co nám řekli, a Gibraltar je velmi dobrý příklad toho, že? Ale tohle ukazuje, že tyto vakcíny nejsou efektivní v omezení šíření onemocnění.
Bret: Což nadnáší otázku ohledně všeho co dělají. 🤔

Neuromarketing

VYSVETLENIE PANDÉMIE ODPOVEĎAMI NA 3 NAJDÔLEŽITEJŠIE OTÁZKY


1) “Jak během jednoho roku změnit přesvědčení člověka tak, aby uvěřil tomu, že to tak chtěl?”

Je okolo toho celá veda, ktorej sa venuje neuromarketing. Vo videu je krok za krokom popísaná “cesta zákazníka”, ak by sa napr. objavil nový druh komára
=> ako z toho marketéri dokážu spraviť novú smrteľnú hrozbu .. aj s biznisom okolo toho 😉

2) “Proč může jinak solidární a velmi zodpovědné lidi iritovat nošení něčeho tak obyčejného jako je rouška?”

Citujem odpoveď:

Proč je to irituje? Proč když jim ostatní říkají “ty teďka způsobuješ šíření nemoci .. ty ty, ty .. ty zabíjíš lidi .. ty ty, ty .. ty máš na rukách krev .. ty, ty, ty!” .. tak proč oni stejně z toho mají špatný pocit?

=> protože tito lidé pravděpodobně začali vnímat ony podprahový věci, který jsou na ně valeni .. a začali se “probouzet” .. začali vnímat, že jsou do určité úrovně “manipulováni” .. a že se jim to už nelíbí. Že jim to nedává smysl. Že je to proti jich vnitřnímu nastavení.
Na presvedčenie takéhoto človeka je potom nutné hovoriť pravdu.

3) “Proč je právo jednotlivce nad kolektivem? Proč by dav neměl ušlapat jednotlivce a co to davu přinese?”

Citujem:
“kolektiv se může dostat do stavu, že může chtít odstranit jednotlivce jenom proto, že je jinačí”

=> proste ak by sa nechránil jednotlivec (nech by mal akékoľvek iné názory) tak by sa to veľmi pravdepodobne zle skončilo

Toto video vysvetľuje viacero vecí, ktoré som si dovtedy nevedel vysvetliť. Nielen to, ako je možné, že mnohí ľudia takýmto veciam veria, aj keď sa časom objavia dôkazy, že sa jednalo o klamstvá
=> ale aj prečo ich potom šíria ďalej, napriek tomu že z toho nič nemajú
Poukazuje aj na jednu ďalšiu zaujímavú vec:

neuromarketing je veľmi krehký a môže sa to kedykoľvek zmeniť
-> alebo obrátiť aj proti ich autorom
=> a práve preto som optimista

Mattias Desmet: Proč tolik lidí stále věří oficiálnímu narativu (nejen) ohledně covidu?

3:10 – Na počátku krize jsem začal analyzovat některá čísla, grafy a statistiky ohledně smrtnosti viru, počtu úmrtí na infekci, počtu případů úmrtí a tak podobně a okamžitě jsem si všiml, že většina statistik dramaticky nadsazovala nebezpečnost viru. A nebyl jsem sám, bylo tu několik dalších statistiků, často světově známí statistici v oblasti medicíny, jako například Ioannidis ze Stanfordu, kteří se také snažili varovat lidi a vlády, že je pravděpodobné, že koronavirus je mnohem méně nebezpečný, než tvrdila většina modelů. Většinou ale tyto nesouhlasné hlasy neměly velký dopad. Ale mně osobně koncem května 2020 se bez jakýchkoliv pochyb potvrdilo, že původní matematické modely smrtnost viru nadsazovaly.
5.30 – Co mi přišlo nejdivnější bylo, že zatímco koronavirová opatření se prezentují jako opatření založená na vědě a na matematické modelaci, tak tehdy bylo bez jakýchkoliv pochyb prokázáno, že původní modely dramaticky nadhodnotily nebezpečnost viru a přitom ta opatření a přístup nebyly opraveny a pokračovaly dál tak jako na začátku. V tu chvíli u mě nastal ten zlomový okamžik a začal jsem se na to tehdy dívat z jiné perspektivy. Přešel jsem z perspektivy statistika na perspektivu klinického psychologa.
6.10 – Dalším příkladem absurdního rysu toho příběhu bylo, že od počátku krize instituce jako Spojené národy nás varovaly, že pravděpodobně více lidí zemře na vyhladovění a hlad v rozvojových zemích kvůli lockdownům než kolik lidí zemře na koronavirus, i kdyby se neprovedla vůbec žádná opatření.
Tohle v podstatě znamenalo, že ta vlastní řešení byla mnohem horší než samotná nemoc. A přesto si toho nikdo nevšiml a všichni se pořád děsně soustředili na ty oběti koronaviru a možné škody, které by koronavirus mohl způsobit. Všichni v tom pokračovali a lidé nadále ochotně věřili tomu příběhu a řídili se podle něj. A to je vlastně strašně divné.
8.00 – trvalo mi to asi tři nebo čtyři měsíce, bylo to v srpnu 2020, protože najednou jsem pocítil, že jsem na to přišel a že můžu říct, že to co se tu děje, je proces formování mas obrovských rozměrů a že o to tu jde. Při zpětném pohledu mě překvapilo, že mi to tak dlouho trvalo, protože já jsem o formování mas přednášel celá léta na ghentské univerzitě. V tu chvíli jsem měl pocit, že o to tady jde a mohl jsem ukázat, jak tento proces ve společnosti vznikl a jak způsobil ty dopady, které v naší společnosti má.
8.20 – Formování mas je specifický jev, který se objevuje ve společnosti za předpokladu, že je naplněno několik podmínek. Musí být naplněny alespoň čtyři podmínky předtím, než se může zrodit formování mas v obrovském měřítku. První a nejdůležitější podmínkou je, že musí existovat hodně lidí, kterým chybí společenské vazby, pocit společenské sounáležitosti. Druhou podmínkou je, že musí být hodně lidí, kteří postrádají smysluplnost, a tyhle dvě spolu souvisí.
8.30 – Třetí podmínkou je, že musí být hodně lidí, kteří cítí hodně tzv. volně plující úzkosti. To je úzkost, která není spojená s nějakým mentálním zobrazením. Například, když vidíte lva a bojíte se, tak víte, čeho se bojíte, v tomto případě je vaše úzkost spojena s konkrétním mentálním zobrazením. Pokud ale není spojena s nějakým mentálním zobrazením, tak skončíte v ohromně nepříznivém, negativním emocionálním stavu, ve kterém se potýkáte s takovým stavem úzkosti, který nedokážete kontrolovat.
10.00 – Když je za těchto podmínek poskytnut určitý narativ prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, který ukáže na objekt úzkosti a který zároveň poskytne strategii, jak s tímto objektem úzkosti naložit, pak může nastat mezi obyvatelstvem obrovská ochota ji přijmout za svou a účastnit se na této strategii. A proč? Protože veškerá tato volně plující úzkost, která se tak těžce kontroluje, se tímhle způsobem napojí na ten objekt úzkosti, to je první výhoda; nyní je všechna ta volně plující úzkost spojena s mentálním zobrazením a pak, pouhým zapojením do této strategie, můžete ten objekt úzkosti mentálně kontrolovat.
10.30 – Uvedu příklad. Pokud se poskytne narativ, který vám říká, že existuje velmi nebezpečný virus a že musíme jít do lockdownu, tak pokud jsou naplněny tyto čtyři podmínky, pak může nastat obrovská, neuvěřitelná ochota podílet se na té strategii a lockdownech, dokonce i v případě, že samotný narativ je naprosto absurdní.
11.00 – A pak se stane něco velmi důležitého: jakmile se začnou lidé všichni společně podílet na strategii, jak naložit s objektem úzkosti, tak se objeví nový druh společenských vazeb a nový druh smysluplnosti, jakoby se tu objevil nový druh solidarity.
11.15 – A tohle způsobí, že se lidé přepnou z vysoce nepříznivého, negativního mentální stavu a společenské a osobní izolace do přesného opaku, do neuvěřitelně vysokého stavu sounáležitosti, která existuje v davu nebo v masách.
11.30 – A pak se lidé pustí do hrdinného boje s tím objektem úzkosti, který vede k jakémusi mentálnímu opojení sounáležitosti a který je skutečným důvodem, proč lidé nadále věří narativu, a to dokonce v případě, že je naprosto absurdní a očividně mylný.
12.00 – Jde o takový rituál, má to naprosto stejnou funkci jako rituál. Rituál je způsob chování, na kterém se lidé podílí, aby ukázali, že patří do skupiny, aby vytvořili skupinu, kolektiv, solidaritu. O rituálech se dá i říct, že čím jsou z praktického pohledu absurdnější, tím lépe jako rituál působí. No samozřejmě, protože čím absurdnější jsou, tím čistěji se stávají znamením, které ukazuje, že patří do skupiny.
14.30 – Tyto čtyři podmínky byly v naší společnosti do vysoké míry naplněny. Nevím, jestli znáte knihu „Bullshit Jobs“ od Davida Gruebera, profesora z Londýnské univerzity, který studoval míru smysluplnosti, jakou lidé zažívali v zaměstnání na začátku 20. století, chci říct na začátku 21. století a zjistil, že 50 % lidí nezažívá vůbec žádný pocit smysluplnosti.
14.50 – lidé mohou spojit tu svoji úzkost s „falešným“ zobrazením – protože ten skutečný původ a důvod té jejich úzkosti nebyl ten vir, jelikož už před tím čelili velké psychologické nespokojenosti. Najednou se tu objevil ten narativ o viru, který jim umožnil symptomaticky, na určitou dobu, se spojit s tím zobrazením. Tento narativ o koronaviru jim umožňuje řešit své úzkosti méně bolestně. Je to symptomatické řešení a všechna symptomatická řešení se na konec stávají vysoce destruktivní.
15.20 – Skutečným řešením, jak jste řekl, by bylo začít přemýšlet, všichni společně, jak jsme se vůbec ocitli v tomto hrozném stavu společenské izolace, chybějící smysluplnosti, volně plující úzkosti, a veškeré té frustrace a agrese. To je ta pravá otázka, kterou bychom si měli klást: co, z našeho pohledu na lidi ve světě, na naši společnost, způsobilo, že jsme se ocitli v těchto problematických psychologických stavech?
15.40 – Když se podíváme na pozadí té nespokojenosti, kterou prožíváme tady ve Spojeném království, Brexit, který byl zásadně rozdělující jako jeden případ, který způsobil tu doprovodnou nespokojenost.
17.00 – Tenhle druh rozhovorů je tak zajímavý, protože nám pomáhají pochopit nejenom vlastní problém, ale některé ze zásadních příčin toho problému. A jak jsme o tom mluvili offline – před rokem 2020 jsem se hlavně věnoval podnikatelské činnosti a inovacím a první, co jsme hledali bylo: jaký je problém a pak jaká je jeho zásadní příčina, protože když budeme schopni tohle identifikovat, tak pak můžeme hledat řešení.
17.25 – K čemu formování mas vede a jak se to projevilo v posledních osmnácti měsících v průběhu koronavirové pandemie?
17.30 – Jeden z nejdůležitějších dopadů formování mas je to, že vede k velmi úzkému zornému poli, což znamená, že lidé jsou schopni si uvědomovat – jak kognitivně, tak emocionálně – pouze velmi malé části reality, na kterou ten hlavní narativ soustřeďuje jejich pozornost.
18.00 – Tohle je velmi problematické, například tohle je zřejmé, kde lidé jsou emočně citliví pouze vůči obětem koronaviru. Všechny ostatní oběti, děti, které hladoví, lidé, kteří přišli o práci, lidé, kterým bylo odloženo ošetření, to vše způsobuje obrovské vedlejší škody, ale z nějakého důvodu tohle nikdy nemělo stejné účinky jako škody způsobené koronavirem.
18.30 – Je to velmi problematické, to zorné pole je tak strašně omezené, že se zdá téměř nemožné poskytnout argumenty, které jsou s narativem v konfliktu, protože všechny ty argumenty, které můžete racionálně předložit proti tomu narativu, nezapadají do toho úzkého zorného pole, které má pro lidi v masách skutečnou váhu.
19.00 – Jedním z nejdůležitějších účinků je to, že lidé, kteří se soustředí – přesně jako v hypnóze – kteří se soustředí na malé části reality, tak ti lidé si ani neuvědomí věci, které jsou pro ně obvykle nesmírně důležité v normálním stavu – psychické a fyzické zdraví, bohatství, duševní pohoda. V podmínkách hypnózy či formování mas můžete všechny tyto věci těm lidem vzít a oni si toho ani nevšimnou, jakoby si vůbec nevšimli, že přicházejí o spoustu věcí, které jsou pro ně osobně důležité. U hypnózy je toto velmi zřejmé.
19.30 – Jednoduchou hypnotickou metodou dokážete, aby se někdo stal tak necitlivý vůči bolesti, že mu můžete říznout rovnou do masa a dokonce lze vykonat chirurgický zákrok, kde se přímo prořízne hrudní kost. Je to velmi zvláštní. Jednoduchý hypnotický úkon, kde hypnotizér soustředí pozornost například na něco pozitivního často způsobí, že lidé se stanou naprosto necitliví vůči fyzické bolesti. A stejným způsobem se stanou necitlivými vůči psychologické bolesti, protože pokud se jejich hlavní pozornost soustředí na solidaritu, na sdílený narativ, tak si nevšimnou, že přicházejí o bohatství, o duševní pohodu jak svojí, tak dokonce svých dětí, lidé budou schopni vás o to připravit, aniž si toho obyvatelstvo všimne.
20.15 – Toto je jeden z nejproblematičtějších následků, který byl také popsán, když se vytvořily totalitních státy v první poloviny 20. století – Sovětský svaz a nacistické Německo. Jedním z nejpozoruhodnějších zjištění bylo, že nějakým zvláštním způsobem všichni tito lidé byli opravdu připraveni obětovat všechno, co jim bylo drahé, jakoby si toho vůbec nevšimli.
20.50 – Stalin, kupříkladu, zlikvidoval 50 % členů své vlastní komunistické strany a co bylo zvláštní – tihle komunističtí pohlaváři dokonce nic nenamítali, neprotestovali, přijali rozsudek smrti, jako kdyby připustili, že provedli něco špatného, i když ve skutečnosti nic špatného neprovedli.
21.00 – Ten podivný způsob, jak jsou lidé necitliví vůči osobním ztrátám, je jedním z nejpozoruhodnějších následků formování mas a také ukazuje, že nemůžete porovnávat emocionální necitlivost, která se během formování mas projevuje, s obyčejným egoismem. Tady jde o něco úplně jiného, lidé v masách nejsou vůbec egoističtí, právě naopak – jsou ochotni obětovat všechnu svoji individuální svobodu a všechny své individuální výhody ve prospěch kolektivního blaha, toho extrémně velkého druhu solidarity.
22.40 – Lidé mohou přijít o vzdělání, ztratit zaměstnání, mohou přijít o své domovy, promeškat zásadní, život ohrožující zdravotní diagnózu a ochotně to vše přijmout přijmout ve prospěch kolektivního zájmu se vzájemně chránit či to dělat společně pro společnost.
24.00 – Mnoho politiků se nechce vrátit ke své každodenní práci, vyhovuje jim fungovat v krizovém plánu, protože jim to dává pocit smyslu.
24.05 – Ano, to je jedno z těch neviditelných tajemství této krize, tedy že se nikdo nechce vrátit, většina lidí se nechce vrátit k tomu starému normálu. Takže pokud chceme lidi probudit, měli bychom se vyvarovat vyvolávání dojmu, že chceme, aby se vrátili do toho starého normálu, protože oni se nechtějí vrátit do těch otravných zaměstnání, oni se nechtějí vrátit do toho hrozného stavu úzkosti. Měli bychom se snažit jim ukázat, že existují jiné způsoby, jak ten starý normál změnit. To je podle mě to nejdůležitější.
24.20 – No a politikové – ti začali ztrácet svou moc nad společností už před krizí a teď mají narativ, který jim opět umožňuje řídit společnost, být zase opravdovými vůdci. Všechny tyhle faktory dohromady to způsobují… V této chvíli není možné vrátit se do starého normálu. !!!!!

Hovorme Spolu/ Znovu Spolu zo 16.06.2022

10.40 – výsledkem je nedůvěra v autority, protože ty autority jich obelhali {keď za autority sa označili ľudia ktorých nikto dovtedy nepoznal a každý deň boli na obrazovke}
12.30 – u nás se už utratilo 12 miliard za vakcíny, které spočátku to velké očekávaní jak ty vakcíny zastaví tu infekci a jaký je výsledek? Oni nejsou schopni ani sterilizovat toho člověka aby neroznášal tu infekci. Protektivita je pofiderní. A ty vedlejší účinky se neustále jen zakamuflávají a vidíte jaké jsou.
13.10 – ty poslední poznatky, že se .. to může prepsat do DNA, ta pro mne je konečná pro tyto vakcíny .. a nakupujou se dál
13.30 – kdy Bill Gates straší dalšími infekcemi, tak si člověk musí položit otázku, jestli ty infekce někdo nevyrábí a nevytváří
13.40 – to je tak všechno co ktomu mohu říct a za čem si stojím
15.40 – je to zvláštne, že dlhoroční odborníci boli označovaní za dezinformátorov .. a svojimi žiakmi, študentami, alebo tými, ktorí sa k tomuto nemajú ako vyjadrovať .. a naozaj je to také zvláštne potom, že to išlo ako cez kopirák v každej jednej krajine
17.05 – základné pojmy stratili svoj význam .. pojmy, ktoré boli dobre zadefinované nabrali nové významy ..
17.25 – pandémia nie je pandémia, štatistika nie je štatistika, úmrtnosť nie je úmrtnosť, zdravotná starostlivosť nie je zdravotná starostlivosť, vakcína nie je vakcína .. a tak sa objavili nové hlasy že každú novú skutočnosť treba zaznamenať
17.55 – v prvom rade nastalo pomätenie slov .. “vakcína je sloboda” .. “vakcína je zdravie” .. a na obrázku bola osoba, ktorá vôbec nevyzerala zdravá
18.55 – bol zákaz pitvať, lebo sa jednalo o nebezpečnú chorobu .. a niekde bol dokonca príkaz spopolnenia, teda tam výskum nebol
19.40 – prvá vec bola brutálna izolácia starých ľudí .. deti a mládeže .. stratili možnosť chodiť do školy .. množstvo ľudí stratilo zamestnanie .. a hlavne všetci dostali strach, alebo bola hrozba, že stratia zamestnanie
21.15 – akcia “spoločná zodpovednosť” – to bola vlastne vojenská akcia, lebo to bolo pod dohľadom, bol tam člen ozbrojených zložiek
21.50 – a pamätáte sa, že ste sa museli vysniakať .. a potom čakať pol hodinu na výsledok, trištvrte hodinu .. a takto sa tam šírila infekcia
23.10 – v čakárni bola len jedna mama s dieťaťom .. a ostatní čakali vonku v zime .. magnetická rezonancia
23.50 – keďže sa robili len nevyhnutné operácie, tak celá poliklinika sa vytratila .. veď sa robia len nevyhnutné prípady .. takže bola atmosféra, že sa normálne choroby liečiť nebudú
24.20 – slovenské Bergamo bola Nitra
24.40 – zavádzali sa MOMky, keď nebolo toho personálu .. a ľudia sa neliečili doma .. a keď bolo zle, tak si zavolali sanitku
25.35 – diskriminácia pri návšteve pápeža, alebo dehonestujúca lotéria .. alebo finančná odmena za tretiu dávku
26.25 – teraz je veľmi dôležité zistiť ako súvisí očkovanie s ďalším výskytom chorôb a priebehom chorôb .. nemôžeme povedať long covid .. a vakcinačné súvislosti ignorovať
27.15 – celá séria, všetci pacienti túto zimu, boli všetci 3x zaočkovaní, ktorým sme odhalili karcinóm pankreasu .. takže sa buď venovali futílnym zbytočným veciam ako je očkovanie, namiesto aby sme zisťovali ich zdravotný stav a dospelo to do pokročilých štádií, alebo…
27.40 – aj kardiologička aj tie choroby cievne .. takže tie súvislosti tam môžu byť
28.30 – ja vám chcem poďakovať za túto reláciu, lebo nám nedovolíte na to zabudnúť, čo sa stalo
28.50 – sa udiali neskutočné veci a jedna z najhorších je, že sa spoločnosť polarizovala .. a výrazne. A tomu dopomohli politici aj médiá.
29.10 – sme mali strach všetci .. keď sme spoznávali toho tygra .. ale keď sme ho spoznali, my sme mali jedinečnú možnosť sa s tým vysporiadať lepšie ako sme to urobili
29.25 – na čo sa zabúdalo pri tom našom právnom systéme .. pri tvorbe práva boli 2 základné zásady, Aristotelovské: tá prvá je zlatá stredná cesta, no my sme šli jeden extrém alebo druhý, nič medzi
29.40 – a druhý to, že “právo je rozum zbavený vášne” .. a tu sa prijímali právne .. to ani neboli zákony, to boli nulitné akty .. vyhlášky: ak niekto mal modrý papierik, tak mohol niekde ísť, ak nie, tak nesmel
31.00 – jedna vec čo sa opomíňa, je zatváranie okresov .. horšie bolo, že nemohli ísť ani sanitky .. bol zákaz pohrebov .. rakúsky súd to zrušil
32.20 – keď bolo treba schváliť zákon, tak to vyriešil tak, že nahnali aj pozitívnych a oddelili ich maliarskou fóliou
32.40 – ale tým na druhú stranu štát ukázal, že nám nemôžu zakazovať náš výkon volebného práva, lebo oni našli možnosť ako zasadať, teda musia nájsť aj pre nás
33.00 – to že nezvyšovali platy zdravotníkom, to tiež stojí za spomenutie
33.30 – keď sa ľudia nemohli zhromažďovať, tak prijali reformu národných parkov .. reforma súdnej mapy .. a blokovanie webov .. veľmi veľa zákonov bolo schvaľovaných v zrýchlenom konaní
35.25 – oni si s zákonom zabetónovali svoju beztrestnosť, že žiadne škody nebudú preplácané .. toto znenie prezidentka dala na ústavný súd .. oni zmenili slovosled a to už prezidentka schválila
36.40 – bola aj zmena zákona (ktorá nás bude veľa stáť) týkajúca sa cestovného ruchu .. nikto necestoval .. bola popretá ochrana spotrebiteľa
40.20 – {bola výnimka na GMO vakcíny, aby sa mohli používať len počas núdzového stavu} teraz si spočítajte ten núdzový stav, ktorý bol na Slovensku predlžovaný, aby sa mohli podávať tie vakcíny .. aby sa neporušila smernica aby sa GMO nedostávala do liekov, tak túto smernicu zmrazili
42.15 – keď sme mali 132 liečebných postupov, tak nechápem, ako mohlo na Slovensku nastať to, že boli prenasledovaní lekári, keď používali iný postup ako sa razil z mainstreamu
43.00 – výskum zameraný na nízku zaočkovanosť a nedôveru voči očkovaniu .. teda EÚ ešte vypísala projekty na to, ako skontrolovať prečo sa ľudia nechcú dať zaočkovať
43.30 – na Slovensku zabudla štátna moc na to, že podľa ústavy vládna moc je od občanov .. my sme si nevolili feudálov, ktorí nám majú nanucovať svoju vôľu .. oni by mali byť len prostredníkmi toho, aby pretavili vôľu ľudu do zákonov
46.15 – existujú 3 absolútne práva, z ktorých neexistuje výnimka: zákaz retroaktivity trestného činu, zákaz otrockej práce a zákaz mučenia .. právo na život nie
47.45 – aplikácia (e-hranica) mala chyby .. a Pavol Ľupták tie chyby nahlásil (je etický hacker) .. a vyslúžil si trestné stíhanie
50.00 – to co prožíváme už 2 roky je první a největší ústavní krize za posledních 30 a možná i víc let .. u nás sme zažili diskriminaci osob, vypnutí soudní ochrany .. nepamatuju si, že by nejvyšší správní soud zrušil nějaké mimořádné opatření .. on ho maximálne spětně prohlásil za nezákonné, teda ta ochrana byla aboslutně iluzorní .. zažíváme cenzuru bez jakékoliv právní ochrany .. dlouhodobé odepřené práva na vzdělání
51.00 – podle mne to není problém medicínský .. to jsou všechno zástupní problémy .. my jsme právní stát a to právo bylo vypnuto
52.00 – třeba né aby nenastal kovid, ale ty techniky, které byli zavedeni, aby se nestali normou .. PCR test je základem .. pozitivní test neznamená, že jste nakazen alebo infekční
52.50 – tady byl zaveden prezumpce nemocnosti {najprv keď bol pozitívny + negatívny tak to bolo negatívny .. potom pozitívny, lebo to mohla byť mutácia .. a potom aj negatívny mohla byť mutácia} .. lidé nemali práva, dokuď nepřeukázali, že jsou negativní
53.50 – PCR testy si výrobca testuje sám jestli jsou anebo nejsou účinné
54.00 – a pokud se podíváte na roli médií a politiků .. média přestali být psami demokracie .. to víme víc než 2 roky .. že lékaři jsou korumpováni .. že zdravotnictví krachuje .. toto všechno víme .. kovid ale ukázal, že jaký problém je, když to ignorujeme
56.15 – jsem si mnoho let kládl otázku jak mohl Hitler nastoupit k moci .. a kovid mi to objasnil
57.00 – ty 2 roky umožnilo vytvořit komunitu (normálních) lidí .. takhle vzniklo Pro Libertáte .. ako sloučení právníků
59.40 – Bukovský
1.00.20 – ja nedokážem pozerať film Pelíšky, lebo to je pripomínanie poníženia
1.01.00 – ešte žil Donald Henderson .. podieľal sa na eliminácii kiahní .. a už vtedy varoval pred lockdownami .. a že každá spoločnosť, ktorá sa chce zachovať, musí čo najviac tých spoločenských funkcií zachovať .. v 2011 sa na to ešte prihliadalo, ale v 2020 politici vykrútili jazyk každému kto mal kritické tvrdenia
1.04.40 – politici prevzali moc nad riadením zdravotníckej veci, čo je neprijateľné
1.08.30 – zo 46 krajín je dôvera v médiá na Slovensku na 46-tom mieste .. za posledných 6 mesiacov ešte poklesla o 6% na 28%
1.09.15 – nikto z tých ľudí, ktorí tie médiá dnes vlastní si nevie sebareflexne uvedomiť príčinu tohto stavu .. nedôvery verejnosti .. to že tu rastie agresivita ne je len dôsledkom zdražovania .. ale aj uvedenia pseudoreality a toho vytvorenia právnej a mocenskej asymetrie, lebo “oni môžu a my nesmieme”, alebo “my musíme a oni nemusia”
1.19.45 – ak chcete dokázať, že situácia sa zlepšuje, tak stačí vám akorát znížit počet cyklů apmplifikace na 35
1.26.40 – Salman Rushdie: “Čo je sloboda prejavu? Bez slobody pobúriť/uraziť prestáva existovať.”
1.27.20 – Jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré odlišuje demokratický štátny režim od nedemokratického, je sloboda prejavu.
1.28.15 – Všeobecná deklarácia ľudských práv – článok 19 – Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu: toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.
1.33.50 – porušením slobody prejavu je aj blokovanie internetovej domény
1.35.00 – ak štát chce obmedziť slobodu prejavu, tak musí splniť trojstupňový test a všetky 3 podmienky musia byť splnené: zákon, legitímny cieľ, nevyhnutné v demokratickej spoločnosti
1.36.00 – nevyhnutnosť musí byť jednoznačne preukázaná (bez flexibility pojmov “užitočný”, “žiadúci”)
1.44.20 – nikto nechce posudzovať konanie vládnucich činiteľov
1.52.00 – strach je to najhoršie čo sa nám môže prihodiť .. lebo my máme pravdu. Oni tú slobodu prejavu naozaj obmedzujú.
1.53.05 – Baránek: moja generácia má takú vlastnosť, že totalitu cítia už na diaľku, ako cítite, keď sa varí guľáš
1.54.30 – história sa neopakuje, história sa podobá
1.55.20 – keď sú schopní zrušiť kanál americkému prezidentovi, tak sú schopní všetkého .. a tam už každému mala zasvietiť obrovská červená
1.56.40 – vyrástli nám noví arbitri .. a jedna absolventka novinárstva .. si dovoľuje hodnotiť lekárstvo, lekárov a hovoriť o nich, že sú dezinformátori
1.58.30 – na aké mentálne dno sa naša spoločnosť prepadla, keď toto akceptovala
1.59.10 – strata slobody slova je priamo naviazaná na stratu spoločnosti .. a tie škody sú hmatateľné
2.00.10 – mám priateľov patológov .. z ktorých jeden mi povedal, že mal 13 pitiev ľudí, čo umreli na kovid, ale z nich 12 bolo očkovaných
2.02.00 – niečo sa stalo a to čo sa stalo je, že ľudia postupne začínajú zisťovať, že s tým očkovaním to nie je tak ako nám tvrdili že to je .. lebo oni mohli klamať a zavádzať stratu slobody
2.03.00 – nikdy sloboda slova nie je osamotená, lebo vygeneruje slobodu klamať a zavádzať
2.03.05 – cenzúra ide ruku v ruke s druhou stranou: sloboda klamať
2.05.50 – čo sa stalo s ľuďmi, že im ešte stále veľa ľudí verí .. oni verili že “očkovanie je sloboda” .. to je fašistický výrok .. ona okopírovala nacistické “arbait macht frei”
2.09.00 – oni vám berú slobodu slova preto aby mohli klamať
2.10.00 – keď vy vytesníte odborníkov, tak to musíte niekým nahradiť
2.12.50 – šéfredaktor Der šturmer nezabil nikoho, ale dostal trest smrti, lebo jeho noviny produkovali antisemitské články a otvorene vyzývali k násiliu
2.13.40 – my se ocitáme ve světě tzv autoritatívní totalitní žurnalistiky .. vyznačuje se tím, že tu státní moc a ideologii nadřazuje nad občana, nepřipouští žádný dialog a pravdu má jenom nadstranická hegemonie (vláda, EÚ, média, ..) .. a znakem této ideologie je jednostrannost
2.18.00 – my víme, že novináři se honí za senzacemi ..ale oni to už neďělají
2.19.20 – k tomu že to není náhoda je, že se v průběhu hodin i na Slovensku i v Čechách vyjádřovali rovnako
2.22.10 – když si novinář při diskuzi o dúhových vlajkách dá dúhový límeček, tak v tom se projevuje novinářský aktivismus .. a už tím ovplyvňuje debatu
2.24.00 – jaký zájem má nějaká společnost v Americe na tom, aby zastavila účet pana Bláhy, nebo Bukovského? Takže já to vidím, že to není náhoda
2.26.15 – diváci by si měli přečíst etický kódex novináře .. je to jedna strana .. že novinář by měl být objektivní, což samo o sebe je nesmysl, protože má nějaké rodiče, názory, .. ale měl by sa o tu objektivitu snažit
2.28.50 – když se vyjádří Klaus o Buči .. tak ho označí jako prokremelskýho trola a reportáž udělají tak, že se vůči němu ozve 6 lidí, přičem ani on sám nedostane žádný prostor k vyjádření .. měli by mát stejný počet a prostor pro vyjádření
2.29.10 – reportáž je manipulativní, když se 6 lidí vyjádřuje proti jednomu a on dokonce ani nedostane prostor k vyjádření
2.29.35 – a je důležité kdo má poslední slovo
2.30.40 – jak poznat manipulaci – třeba mít zdravou skepsu před tím, co vypadá příliš dobře .. napr. když u nově vyrobené vakcíny mi někdo tvrdí že je to svoboda, že je to zdraví, tak musím mít varovná tykadélka, jak to může být pravda
2.31.10 – jak se tomu bránit? Hledat z různých zdrojů
2.31.30 – když lidé nemají čas si kontrolovat, protože po práci nemají kdy .. tak dejme na svůj selský rozum a diskutujme se sousedy .. a používejme racionální rozum a logiku
2.33.30 – když máme cenzuru v případě kovidu, tak se to dá pochopit .. ale když to už máme v prúběhu 2 lety .. u Ukrajině .. a když to už máme počas inflaci .. že všichni ti odborníci, co nezpívají tu společnou pěsničku .. tak to je už důkaz, že to není náhoda
2.34.35 – a když to neni náhoda, tak je to zámer, a teda koho je to zámer a proč je to záměr .. a my si to stále nepřiznáváme .. však ono to nějak začalo a my jsme zvyklí z holywoodských filmů, že to skončí
2.35.50 – o čem se nebudeme moct bavit zítra?
2.37.00 – ten moment pre nás dvoch bol, keď sa vytratila diskusia, nielen z komerčných, ale aj verejnoprávnych televízií
2.39.10 – a mne bylo divný když redaktor ČT naháněl lidé co přejížděli přes hranice “to nesmíte” .. a druhý moment byl, když se lidi nemohli 8 měsíců setkat (pokud by si nezaplatili ty drahé testy) .. najednou jsem viděl ten nelidský, nehumánní přístup .. tady chybí logika, racionalita, zdravý selský rozum
2.41.10 – novodobá forma inkvizície sú fact-checkeri .. a tých ktorých sme preverovali my, tak to boli ľudia bez znalostí, napojení na zdroje
2.43.25 – oni nahánějí ty dezinformátory .. a oni si vyberou takové jednotlivce s hypotékama, co mají exekuce .. hrúza té manipulace je v tom, že si vybírejí lidi, které můžou vypadat u veřejnosti jako nepravdivé .. nevybírejí si Berana a jiné odborníky
2.44.50 – tím že se do médií dostává jenom ta “koaliční výseč” a její odborníci, tak v podstatě to vypadá jako by to bylo mínění celého národa .. a to mínění může být opačné
2.45.15 – a my vidíme jen mínění malého časti národa .. úzké skupinky, kteří se hrají na mínění celého národa
2.47.20 – práce novinára je skvělá .. ale .. pánové, po 25 letech se za své kolegy stydím
2.47.50 – aby ty informace zbírali, třídili a ověřovali .. a né aby s nima manipulovali
2.48.55 – ti novináři šíří propagandu a ti lidé – bez toho aby si to ověřovali – jim na to skáčou
2.50.40 – oni totiž ty novináři stratili jednu věc: vůbec nesledujou zpětnou vazbu .. sledovanost .. jenom si dělají tu práci .. jsou přesvědčeni že ji dělají správně a zatím není nikdo kdo by jim řekl “tak to není”
2.50.55 – a v tom vidím velké nebezpečí pro společnost .. protože když budu něco říkat každý den, tak to pak ti lidé budou brát jako úzus a budou to dělat
2.52.05 – ja to vnímam tak, že tie mienkotvorné médiá sa dostávajú do tých dezinformácií
2.53.15 – úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal prešetrovať pána Lakotu, Liptáka, Janca, Milana Markoviča (nikto mu nechcel vydať knihu), Bukovský, Turánek, Beran, Peková
2.53.30 – pán Lakota mal problémy v SAV .. permanentne sa útočí na ľudí, ktorí buď povedia niečo v rozpore s propagandou .. alebo my sme boli prekvapený aj útokmi na nás, keď sme len chceli diskutovať
2.59.15 – WHO s OSN prerokovali návrh gloálnej pandemicjek zmluvy, ktorá z WHO spraví novú vládu
3.00.00 – Rusko zaviedlo QR kódy, povinné očkovanie a zaočkovalo viac ľudí ako u nás
3.03.00 – elity len odďaľujú čas, kým budú mať hotový tento plán digitálnej kontroly .. fanúšik sú Putin aj Schwaab, čínsky prezident Li bol naDavoskom fóre pochválený
3.04.20 – Taliansko ako prvé podľahlo lockdownu, ako mala Čína
3.06.40 – takže WHO pod vplyvom čínskej propagandy dokázali rozvrátiť západný svet kvôli Covid opatreniam
3.07.00 – aj veľká štúdia Hopkinsovej univerzity .. zistila, že lockdowny viac škodili ako pomáhali, tak Bill Gates je zástanca lockdownov
3.10.00 – plán prechodu na digitálnu menu bude do 10 rokov, ale to už nebude decentralizovaná mena ako súčasné kryptomeny
3.10.40 – pripravuje sa plán .. obmedzovanie nákupov podľa karbónovej stopy alebo podľa sociálneho skóre .. toto už testujú v Európe a v Austrálskom meste
3.17.40 – čas odporovať je teraz, lebo život už nikdy nebude ako bol predtým
3.18.40 – pre mňa bol šokujúci fakt, že tieto spoločnosti sa s tým vôbec netaja, ale to prezentujú na svojich weboch
3.22 20 – svetové ekonomické fórum sa objavuje pri kybernetických atakoch, pri covid-19, pri pandemickom cvičení na opičie kiahne .. jej predstaviteľ hovorí o tom, že jeho globálni lídri, ktorých vychováva patrí Putin, Macron, Blair, Merkelová, premiér Kanady, premiérka nového Zélandu .. a ďalší
3.23.10 – sú toto samostatné udalosti, alebo je to súčasťou jednej agendy?
3.25.00 – elektrické autá sú napojené na internet .. a teraz si predstavte, že vám niekto zvýši rýchlosť a podobne
3.25.40 – ak na uhasenie jedného elektroauta treba XYZ, tak si predstavte, čo spraví havária 6-tich takýchto áut .. tieto autá sa neviem kde budú hasiť
3.26.15 – aj fotovoltaické panely už musia byť napojené na internet .. tak niekedy je lepšie používať staré dobré veci .. a tak to je aj s vakcínami a liekmi
3.26.50 – keď som premostil do psychiatrie .. tak množstvo dobrých liekov starých mizne .. a presadzujú sa nové lieky, experimentálne lieky .. a pacienti často nevedia, že sú účastníkmi experimentu
3.28.30 – k tomu Billovi Gatesovi, je zaujímavé akým prešiel vývinom, lebo bol liečený ako schizoidná porucha osobnosti .. a to nastáva ak zastane vývin v určitej dobe .. a vznikajú psychopati .. a to je pre nich urážlivé, tak sa to nazýva inak
3.29.40 – keď si pozriete staršie videá Billa Gatesa, tak on mal problém interagovať s prostredím .. preskakoval stoličky a keď videl ľudí tak utekal
3.30.00 – teraz si predstavte že tento človek – s takouto poruchou osobnosti – zrazu ide pomáhať celému svetu, vyrába vakcíny do Afriky, má veľké skládky semien, celosvetove, ktoré chce zachrániť pre ďalšie generácie
3.30.00 – v Amerike Bill Gates vlastní toľko pôdy, čo je 20x veľkosti Slovenskej republiky .. a to je paradox vlastne: títo ľudia hovoria, že sa mali by sme sa zbaviť súkromného vlastníctva – to ináč hovoril aj ten Marx – zdieľať či už dom alebo auto .. a Gates má 10 áut so spaľovacím motorom a len tak odstavené a tie autá nezdieľa .. a pred tým by sme sa mali mať na pozore.
3.31.00 – on tento Gates sa zasadzuje o zdieľanie .. a on sám má desiatky áut na spaľovací motor, uhlíková stopa mu nevadí .. autá nezdieľa, má tryskové lietadlá
3.31.15 – ono tí ľudia nemali by sa len postaviť do polohy “bránim seba”, ale mali by útočiť aj na týchto ľudí .. čo my sa máme podeliť .. podeľ sa ty!
3.32.40 – tento Vanguard a Blackrock vlastnia akcie tých najbohatších firiem .. a Vanguard má akcionára Black rock a takto je to celé dokrútené
3.33.45 – zaujímavé je, že tento útok na Ukrajinu prišiel práve vtedy, keď sa najviac prejavujú tieto .. keď treba riešiť súdne procesy, keď je vidieť ako tí pacienti pribúdajú, ako pribúdajú vyšetrenia
3.34.25 – v Austrálii za minulý rok zrušili 1/3 bankomatov a pobočiek a tak si ľudia nemajú kde vybrať peniaze a sú prinútený k používaniu mobilu atď .. a toto smeruje ku digitálnej mene
3.35.10 – teraz je tam taký problém že im kolabuje zdravotníctvo .. buď odišli do dôchodku alebo lekári a sestry majú zdravotné problémy ..
3.35.50 – keď si zavoláte záchranku, tak u nás príde hneď .. ale tam povedia že si máte zavolať taxík .. aj to priniesla vysoká zaočkovanosť
3.35.50 – teraz tam paradoxne pribúda počet prípadov a úmrtí .. viac ako keď sa neočkovalo
3.36.10 – v Rakúsku záhadne vypadáva elektrina .. aj v Nemecku .. nevieme aký to má cieľ, ale to môže byť aby boli ľudia vystrašení, aby si kupovali batérie, …
3.37.00 – internetové platby .. začalo to pay-palom .. a za pay-palom stojí Elon Musk .. čo je človek ktorý stojí za veľa vecami
3.37.30 – aj tí mafiáni si do vedenia dosadzovali biele kone .. a tak je to aj teraz .. nemyslím si, že by Elon Musk bol taký inteligentný, aby toto všetko dokázal sám vyrobiť
3.38.20 – a jeho spolupracovník, Peter Tyl .. sa zaoberal oddiaľovaním starnutia .. a to sa napríklad dá dosiahnuť krvou mladých ľudí
3.39.10 – oni vedia ako nás manipulovať .. napríklad heslo “vakcína je sloboda” je starý overený trik .. keď učili ženy fajčiť, tak im tiež hovorili že “fajčenie je sloboda” .. boli azbestové filtre a po čase sa ukázalo niečo iné
3.39.40 – možno si pamätáte prezidenta Tanzánie .. kde dal testovať kovid na rôzne ovocie .. spravil video, ktoré bolo mazané .. a na jeho nešťastie, on zomrel za záhadných okolností .. dokiaľ žil tak nebol ani jeden prípad kovidu, ako zomrel, tak začala krivka rásť
3.40.50 – vo Anglicku bola taká aféra na začiatku roku 2020, kde bolo stiahnutých 750 tisíc testov .. ktoré boli infikované koronavírusom .. to je taká krátka správa na pozadí .. ale toto sa mohlo stať aj v iných štátoch
3.42.00 – ešte by som chcel povedať, že mi pribúdajú psychiatrickí pacienti, ale tí pacienti majú fyzické problémy: sú dehydrovaní .. teda niekedy netreba veľkú vedu okolo toho
3.42.40 – a táto dehydrácia mohla nastávať aj pri kovidových nemocniciach .. čo tam s nimi ten personál vyvádzal, keď nemali žiadnu kontrolu
3.43.00 – takže by sme nemali hľadať zložité problémy a dôvody môžu byť jednoduché
3.44.50 – video svetového ekonomického fóra
3.53.30 – čaká nás niekoľko agiend ktoré vlastne vychádzajú z jedného zdroja: či už to bola spomínaná uhlíková stopa, je spomínaná ďalšia pandémia opičích kiahní, ku ktorej bolo cvičenie v marci 2021, či už sú tu pozostatky pandémie kovidu, kybernetické ataky .. alebo do budúcna nedostatok potravín, potraviny na prídel, energetická kríza
3.54.20 – AKO ĎALEJ
3.54.30 – pre tých ktorí si myslia že sú to len ojedinelé epizódy, tak môžu skončiť pozerať, lebo ich vyriešia ich lídri .. alebo .. to čo nazývame konšpiráciou sa tu deje už dva roky
3.56.25 – už tu nemáme len agendu kovidu, ale aj iné
3.57.00 – predstavenie znovu spolu

Bezpečné a účinné: Druhý pohled (DOKUMENT 2022) – CZ TITULKY

Výcuc:

Můžete se přít o počtu těchto lidí, ale nemůžete popřít, že k tomu došlo.

Pokud jde o zranění očkováním, zdá se, že spike protein, který měl údajně zůstat v paži, se šíří po celém těle do všech orgánů po dobu několika měsíců. A způsobuje přímou reakci svou toxicitou nebo auto imunitní reakci.

Relativním znížením rizika lze zveličit jakýkoli přínos, což využívají ti, kteří vám něco prodávají, v tomhle případě farmaceutický průmysl. Pokud máte ve studii 1000 lidí, kteří vakcínu nedostali, oproti 1000 lidem, kteří ji dostali, ve skupině s placebem vám zemřou dva lidé. A v očkované skupině zemře jen jeden. Takže jeden oproti dvěma představuje 50% znížení relativního rizika. Ale ve skutečnosti jste zachránili pouze jednoho z tisíce. Absolutní znížení rizika je pouze 1 z 1000. To je velký rozdíl.

Jde o to, že vlády jednaly na základě údaje Pfizeru o relativní účinnosti 95%, ale absolutní účinnost byla pouhých 0,84%.
Museli by ste naočkovat 119 lidí, aby ste zabránili nákaze u jednoho člověka.

Bylo nám vnuceno něco, co při zpětném pohledu bylo velmi zavádějící.

Podezřelé bylo, že FDA uzamkla údaje z testů Pfizeru na 76 let, když očkování probíhalo. Americký soud nařídil jejich zveřejnění a údaje jsou alarmující.

Alxandra Latypová je ze skupiny odborníků, kteří dokumenty studovali. Mezi její šokující tvrzení patří tato.

 • Pfizer zcela vynechal hlavní kategorie testování bezpečnosti.
 • Toxicita aktivní látky mRNA vakcín Covid-19 nebyla vůbec zkoumána.
 • FDA a Pfizer věděli o toxicitách spojených s léky genové terapie.
 • CDC, FDA a Pfizer lhaly, že vakcína sůstává v místě vpichu
 • Mé zkoumání uniklých doumentů Moderny odhalilo, že bylo známo vysoké riziko autoimunitní reakce.

Doměnka, že vakcína zachránia 20 milionů životů, je vědecká fikce, nikoli vědecký fakt, protože studie, z níž vychází, je velmi nekvalitní. Ani randomizovaná studie Pfizeru neprokázala snížení úmrtnosti na covid, ani snížení úmrtnosti obecně. Toto tvrzení je neprijatelné. Spíše to zní jako reklama farmaceutického průmyslu než jako věda.

Lékaři, pacienti a veřejnost si musí uvědomit, že regulátorům nelze věřit, že budou nezávislí, dokud budou součástí průmyslu.
Důkazy z šetření BMJ ukazují, že 86% financování MHRA pochází od výrobců léků. To je obrovský střet zájmů.

Miliony lidí neměli po očkování vážné vedlejší účinky. Ale pro ty, kteří je měli, je fyzická bolest a postižení ještě horší kvůli tomu, že jsou ignorováni. Cítí se opuštĚni NHS, nepochopeni veřejností a zrazeni vládou. Nejděsivější na tom je, když vám tvrdí, že je to psychické a že to není fyzické, když cítíte bolest.

Proč v roce 2022 umírá mnohem více lidí, než obvykle?
Například ve věku 10 až 14 let je počet úmrtí vyšší o 11.7% a ve věku 55 až 59 let téměř o 15%
Celkově je to přes 75 000 nadměrných úmrtí v Anglii a Walesu v tomto roce. A to nikoliv v důsledku kovidu.

Lidé zranění očkováním chtěli udělat správnou věc a řídili se pokyny vlády. Možná stáli ve frontě za vámi. A přesto je vláda, NHS i média, kteří k očkování vybízeli, nechali na holičkách. Lidé si museli pomoct sami. Doktoři nevědí co s námi. Nikdo to neví. Snažíme si pomáhat. Nadávají nám obě strany. Jsme zaseknutí přesně uprostřed Ti, kteří vakcínĚ věří, vás nenávidí. Ti, kteří jsou proti této vakcíně, nebo všem vakcínám, vás také nenávidí, i když z jiných důvodů.

Když na populaci použijete neetickou psychologii, dochází k její rozdělení. A to je nebezpečné, protože tím podporujete démonizaci lidí. Vyvolá to nejen strach, ale i hněv.

Jsou mainstreamová média zaujatá?
V příručce Sage se píše: Využít média ke zvýšení pocitu osobního ohrožení, pocitu zodpovědnosti vůči ostatním a k propagaci pozitivních zpráv. Takže BBC se nezabývá takzvanými antivaxeri, i když mohou mít pravdu. A když se v Londýně a po celé Británii konalo několik velkých demonstrací, BBC a ostatní média je prakticky ignorovala. Tyto záběry vám nechtěli ukázat. Nechtěli, abyste o tom věděli. Desetitisíce občanů ze všech spoločenských vrstev vyjadřující skutočné obavy. Lidé, které média vykreslila jako nebezpečné antivaxery. A vláda utratila odhadem půl miliardy liber z veřejných peněz na reklamu v médiích.

Toto spiknutí mezi mainstreamovými médii a sociálními sítěmi dusí demokratickou diskuzi. Debata mohla vést k informovanějšímu výběru vakcín a potenciálně k menšímu počtu zranění. Místo toho nás vystavili psychologickému nátlaku pod pochybnou mantrou: Bezpečné a účinné.

Od 1. ledna do 31. května 2022 zemřelo v Anglii s kovidem 15,113 lidí. 90% z nich mělo aspoň 1 dávku očkování.
V roce 2021 Pfizer zdvojnásobil svůj roční zisk na 81 miliard dolarů. Očekává se, že letos překoná 100 miliard.
Podle americké studie bylo vakcínou zraněno až 98 lidí na každého zachráněného před hospitalizací.

Poznámky:

9.20 - Můžete se přít o počtu těchto lidí, ale nemůžete popřít, že k tomu došlo.
9.40 - Je to tak obrovský skandál, že lidé nevědí, kde s tám začít. Je děsivé to jen připustit.
9.45 - Podle jednoho z poslanců vláda zamlčuje zranění způsobená očkováním.
13.15 - "Proto si můžeme být jisti, že jsou bezpečné a vysoce účinné." Bezpečné a účinné. Miliony lidí neměli tušení, že jde o genovou terapii. Skovo vakcína je mělo uklidnit. Ale podle žádné tradiční definici nejde o vakcíny. Pod slovem vakcína si lidé představí něco jiného.
14.00 - Není to mé pole působnosti, ale pokud jde o zranění očkováním, zdá se, že spike protein, který měl údajně zůstat v paži, se šíří po celém těle do všech orgánů po dobu několika měsíců. A způsobuje přímou reakci svou toxicitou nebo auto imunitní reakci.
15.15 - Relativním znížením rizika lze zveličit jakýkoli přínos, což využívají ti, kteří vám něco prodávají, v tomhle případě farmaceutický průmysl. Pokud máte ve studii 1000 lidí, kteří vakcínu nedostali, oproti 1000 lidem, kteří ji dostali, ve skupině s placebem vám zemřou dva lidé. A v očkované skupině zemře jen jeden. Takže jeden oproti dvěma představuje 50% znížení relativního rizika. Ale ve skutečnosti jste zachránili pouze jednoho z tisíce. Absolutní znížení rizika je pouze 1 z 1000. To je velký rozdíl.
16.00 - Již mnoho let platí pokyn, že při rozhovoru s pacienty používáme absolutní snížení rizika, používat relativní je neetické.
16.10 - jde o to, že vlády jednaly na základě údaje Pfizeru o relativní účinnosti 95%, ale absolutní účinnost byla pouhých 0,84%.
16.20 - Museli by ste naočkovat 119 lidí, aby ste zabránili nákaze u jednoho člověka.
16.30 - Bylo nám vnuceno něco, co při zpětném pohledu bylo velmi zavádějící.
16.40 - Podezřelé bylo, že FDA uzamkla údaje z testů Pfizeru na 76 let, když očkování probíhalo. Americký soud nařídil jejich zveřejnění a údaje jsou alarmující.
16.50 - Alxandra Latypová je ze skupiny odborníků, kteří dokumenty studovali.
17.00 - Mezi její šokující tvrzení patří tato.
x Pfizer zcela vynechal hlavní kategorie testování bezpečnosti.
x Toxicita aktivní látky mRNA vakcín Covid-19 nebyla vůbec zkoumána.
x FDA a Pfizer věděli o toxicitách spojených s léky genové terapie.
x CDC, FDA a Pfizer lhaly, že vakcína sůstává v místě vpichu
x Mé zkoumání uniklých doumentů Moderny odhalilo, že bylo známo vysoké riziko autoimunitní reakce.
17.40 - S kontroverzí se setkala i AstraZeneca. V bŘezni 2021 se v části Evropy přestala používat kvůli obavám z krevních zraženin. Ve Velké Británii se nyní nedoporučuje pro mladší 40 let.
17.50 - Zeptali jsme se DHSC, zda si je vědomo obvinění z chybných údajů ze studií. "Na tuto otázku nebude DHSC reagovat."
18.00 - Farmaceutické spoločnosti se rovněž zdráhaly vyjádřit. Vědci raději zdůrazňují 20 milionů údajně zachráněných životů.
18.10 - Doměnka, že vakcína zachránia 20 milionů životů, je vědecká fikce, nikoli vědecký fakt, protože studie, z níž vychází, je velmi nekvalitní.
18.20 - A když se podíváte na kvalitnější úroveň důkazů, ani randomizovaná studie Pfizeru neprokázala snížení úmrtnosti na covid, ani snížení úmrtnosti obecně.
18.37 - Toto tvrzení je neprijatelné. Spíše to zní jako reklama farmaceutického průmyslu než jako věda.
19.00 - A jaký je vztah mezi regulačními orgány a společnostmi, které regulují?
19.05 - Nedávný člnek v British Medical Journal zpochybnil jejich nezávislost. Šéfka MHRA June Rainerová trvá na tom, že bezpečnost a nezávislost jsou zásadní. Letos však přiznala, že se agentura změnila z hlídacího psa na prostředníka.
19.45 - Lékaři, pacienti a veřejnost si musí uvědomit, že regulátorům nelze věřit, že budou nezávislí, dokud budou součástí průmyslu.
20.00 - Důkazy z šetření BMJ ukazují, že 86% financování MHRA pochází od výrobců léků. To je obrovský střet zájmů.
20.20 - Otázka informovaného souhlasu byla nesmírně znepokojivá. Nejvíce mě znepokojovala neinformovanost lékařů.
20.30 - Mě li hodně práce a neprovedli vlastní výzkum. Přijali vše, co jim řekla vládní smernice. A zřejmě jsme narušili vztah lékaře s pacientem.
20.50 - Spousta lékařů získávala informace z BBC o přestávkách na oběd. A brali za bernou minci, že vakcíny budou bezpečné a účinné. To bylo zanedbání povinností.
21.00 - Neuznání závažného problému zranění vakcínami má kořeny v záměrné slepotě. Lidé zavírají oči kvôli bezpečí, aby se vyhli konfliktu, úzkosti a chránili si prestiž.
21.50 - Proč vláda pokračovala v kampani na podporu očkování, když se zjistilo, že nebrání infekci a pŘenosu? A podle statistik nebyla většina populace ohrožena vážným průběhem.
22.50 - Proč jsi se nechala očkovat?
- Abych minimalizovala hrozbu covidu pro ostatní i sebe.
- Hlavně abych neumřel na covid. A chtěl jsem jet na dovolenou.
- Abych nedostala covid. Ale stejně jsem ho chytla, celé vánoce jsem ležela a nevím co to bylo. Prý to nebyl covid, ale něco s ním spojené. Ale musela jsem si zavolat sanitku.
23.20 - Řekli vám možných vedlejších účincích vakcíny?
- Ne. A když jsem se ptala na reprodukční problémy, které mi to může způsobit, nikdo mi na to neodpověděl. A po očkování jsem si všimla nějakých změn
- Neměla jsem dost informací, ale byl kolem toho takové haló, že jsem se radši nechala očkovat a naštěstí jsem neměla žádné následky.
24.00 - Miliony lidí neměli po očkování vážné vedlejší účinky. Ale pro ty, kteří je měli, je fyzická bolest a postižení ještě horší kvůli tomu, že jsou ignorováni. Cítí se opuštĚni NHS, nepochopeni veřejností a zrazeni vládou.
31.00 - Ti, kteří byli před očkováním zdraví, se při hledání lékařské pomoci setkali s ignorací a skepsí. Některým odmítli praktičtí lékaři pomoci. A dospělo to až k psychickému týrání, kdy jejich fyzická bolest je odmítána nebo vysvětlována jako duševní nemoc. To je urážlivé, ponižující a v rozporu se zásadami našeho zdravotnictví.
31.40 - Nejděsivější na tom je, když vám tvrdí, že je to psychické a že to není fyzické, když cítíte bolest.
31.50 - Genevieve a mnoho dalších zraněných očkováním utratilo tisíce liber za léčbu. Snaží se zmírnit bolest a postižení.
32.50 - Pro Johna Watta je těžká i cesta za léčbou. Jako mnozí trpí POTS, syndromem posturální ortrostatické tachykardie. Ujde jen 20 metrů a tep mu vyletí nahoru.
32.10 - Vydržím stát tři až pět minut, než omdlím. Proto pořád ležím.
34.00 - Ať se lidi nechají očkovat, když chtějí. Nikoho od toho neodrazuju. Ale .. Lidé musí vědět, že když se to pokazí, nikdo jim nepomůže. Vážně vám nikdo nepomůže. Označí vás za blázna.
34.45 - Žádná z těchto léčebních metod nezaručuje vyléčení. A nejhorší je, že pro většinu zdravých lidí pod 70 let pŘedstavuje covid minimální riziko. Přínos očkování je sporný.
35.00 - Nuní je jasné, že vakcína nebrání pŘenosu a má velmi omezenou účinnost. pokud vůbez nějakou, v prevenci nákazy. Proto je otázkou individuálné volby. A když se podíváte na věkové skupiny pod 70 let, škody pro ně převažují nad přínosy .
35.25 - Kdo je rizikový?
36.20 - Tyto údaje z Ameriky ukazují modře očekávaný výskyt myokarditidy modrým oproti žlutě vyznačeným skutečným případům po sedmi dnů po očkování. Všimněte si nárůstu v mladších věkových skupinách, zejména ve věku 18 až 24 let. Nelze ignorovat zprávy o náhlých úmrtích a kolapsech zejména ve sportu.
36.45 - Je neuvěřitelné, kolik nejen fotbalistů, sportovců obecnĚ, tenistů, kriketistů, basketbalistů, kolik jich prostě kolabuje. Musíte uznat, že to není normální, že třeba to vyšetřit. Možní se ukáže, že jim covid něco udělal se srdcem. Nebo to způsobili vakcíny. Ale musíme zjistit proč.
37.20 - Proč v roce 2022 umírá mnohem více lidí, než obvykle?
37.30 - Například ve věku 10 až 14 let je počet úmrtí vyšší o 11.7% a ve věku 55 až 59 let téměř o 15%
37.40 - celkově je to přes 75 000 nadměrných úmrtí v Anglii a Walesu v tomto roce. A to nikoliv v důsledku kovidu.
37.50 - Daily Telegraph uvádí, že lockdowny možná způsobili více úmrtí než covis. Obviňují nedostatečnou zdravotní péči, stres, dlouhý covid i životní náklady. Proč nikdo nepodezírá očkování, když je všude tolik zpráv o nežádoucích účincích?
40.35 - Od 1. září mohou děti od 5 let dostat první a druhou dávku vakcíny, pokud jim hrozí riziko kvůli zdravotnímu stavu, nebo žijí s někým s oslabenou imunitou. A děti od 12 do 15 let dostanou posilující dávku,pouze pokud jim hrozí riziko.
40.40 - Pokud je očkování bezpečné a účinné, proč se omezuje?
40.50 - Pokud vás některé informace překvapili, ukážeme vám, proč vás mainstreamová média informují tak jednostranně.
41.10 - A jak vláda použila psychologické techniky, aby národ přiměla k poslušnosti.
41.30 - Lidé zranění očkováním chtěli udělat správnou věc a řídili se pokyny vlády. Možná stáli ve frontě za vámi. A přesto je vláda, NHS i média, kteří k očkování vybízeli, nechali na holičkách. Lidé si museli pomoct sami.
42.25 - Doktoři nevědí co s námi. Nikdo to neví. Snažíme si pomáhat.
42.45 - Nadávají nám obě strany. Jsme zaseknutí přesně uprostřed Ti, kteří vakcíně věří, vás nenávidí. Ti, kteří jsou proti této vakcíně, nebo všem vakcínám, vás také nenávidí, i když z jiných důvodů.
43.15 - Ale musí také musí vyšetřit Sage. Vládní vědeckou poradní skupinu a zejména její takzvanou Nudge Unit, známou jako SPI-B.
43.40 - Boris Johnson: zůstaňte doma.
43.45 - V den onoho projevu se Sage sešli, aby probrali metody dosažení změn chování. Taktika byla dohodnuta. Vliv je zřejmmý.
44.10 - Mnoho lidí je poslušných. Všem jim děkuji. Nyní musíme všichni udělat více. Nesetkávejte se s přáteli. Odmítejte jejich žádosti o setkání. Nestýkejte se s rodinnými příslušníky, kteří s vámi nežijí.
45.15 - Udržujte si odstup. S nikým se nestýkejte. Zatavte šíření. Dodržujte pravidla. Pokud je porušíte, lidé zemřou.
45.25 - V posledních dvou letech došlo k použití neetických psychologických technik k docílení změn v chování Například využívaní strachu, umělé zvyšování pocitu strachu, aby lidé změnili své chování.
45.45 - A strach byl hnacím motorem lockdownů. Byl to nejpřísnější z mírových režimů s nespočetnými škodami na podnikání, vzdělání, duševním zdraví a rodinném životě. V této atmosféře, prohloubené čísly úmrtí, která byla nadsazená, bylo jediným zdánlivým východiskem očkování.
45.20 - A když byly vakcíny schváleny, propagační kampaň se rozjela naplno.
47.00 - zavedení vakcíny bylo logistickým triumfem a mohlo zabránit hospitalizacím a úmrtím. Když se však 9 milionů dospělých ve Spojeném království rozhodlo neočkovat, začali výhrůžky. Bez očkování vyhazov, covid pasy a očerňování takzvaných antivaxerů.
47.40 - Když na populaci použijete neetickou psychologii, dochází k její rozdělení. A to je nebezpečné, protože tím podporujete démonizaci lidí. Vyvolá to nejen strach, ale i hněv.
48.10 - Desetitisíce lidí se nesklonily před snahou o masové očkování. Chtěli možnost volby a obviňovali média z protlačování vládní propagandy.
48.30 - Jsou mainstreamová média zaujatá?
48.40 - V příručce Sage se píše: Využít média ke zvýšení pocitu osobního ohrožení, pocitu zodpovědnosti vůči ostatním a k propagaci pozitivních zpráv.
48.50 - Takže BBC se nezabývá takzvanými antivaxeri, i když mohou mít pravdu. A když se v Londýně a po celé Británii konalo několik velkých demonstrací, BBC a ostatní média je prakticky ignorovala.
50.00 - Tyto záběry vám nechtěli ukázat. Nechtěli, abyste o tom věděli. Desetitisíce občanů ze všech spoločenských vrstev vyjadřující skutočné obavy. Lidé, které média vykreslila jako nebezpečné antivaxery. A vláda utratila odhadem půl miliardy liber z veřejných peněz na reklamu v médiích.
50.30 - Pak je to iniciativa důvěryhodných zpráv, která je podle BBC spoluprací zpravodajských a technologických organizací, které se snaží zastavit šíření dezinformací. Mezi partnery patří BBC, Facebook, YpuTube, Twitter a Microsoft. Zní to chvályhodně. Ale ve skutečnosti vlády, média a velké technologické společnosti, pracují podle svého společného scénáře, jejich verze pravdy.
51.20 - Skutečná pravda je, že kdo zpochybňuje oficiální verzi, je umlčen, zrušen, nebo označen za šiřitele dezinformací na sociálních sítích. A to včetně významných vědců, lékařů a zraněných očkováním.
51.30 - V té skupině byli tisíce lidí zraněných vakcínou. A Facebook nás zrušil, což mě docela šokovalo, že se to může stát.
51.50 - Zabíjíte lidi. Prý zabíjíme lidi, když vyprávíme svůj příběh. Lidé se pak nenechají očkovat. Prosím, buďte zticha.
52.05 - Toto spiknutí mezi mainstreamovými médii a sociálními sítěmi dusí demokratickou diskuzi. Debata mohla vést k informovanějšímu výběru vakcín a potenciálně k menšímu počtu zranění. Místo toho nás vystavili psychologickému nátlaku pod pochybnou mantrou: Bezpečné a účinné.
52.40 - od 1. ledna do 31. května 2022 zemřelo v Anglii s kovidem 15,113 lidí. 90% z nich mělo aspoň 1 dávku očkování.
52.50 - V roce 2021 Pfizer zdvojnásobil svůj roční zisk na 81 miliard dolarů. Očekává se, že letos překoná 100 miliard.
52.05 - Podle americké studie bylo vakcínou zraněno až 98 lidí na každého zachráněného před hospitalizací.
53.20 - Podle amerického soudu musí Bílý dům zveřejnit korespondenci o "obrovské cenzuře" s velkými firmami. Žalobce tvrdí, že federální agentury komunikovaly se sociálními sítěmi o potlačení svobody slova.

Rozhovor s matematikem Tomášem Fürstem o datech, která máme, i těch, která chybí

Problémy kovidových štatistík
 • mnoho dôležitých dátových sád nie je dostupných
  • napr. chýba aj jednoduchá sada: vek, pohlavie, dátum očkovania, dátum úmrtia (hoci poisťovne ju majú)
 • v účinnosti vakcín je veľká neistota => až 3 rády široká
  • pre obhajcov vakcín sú z 270 hlásení len jednotky potvrdených prípadov
  • SÚKL sám tvrdil že sa neohlasuje ani len 10% prípadov
 • poznáme účinnosť na WuHanský variant, ale už nie na Deltu a novšie
  • nevieme aká je účinnosť: proti získaniu nemoci, hospitalizácie, ťažkému priebehu, ani úmrtiu
  • môže byť hociaká: kladná, záporná nulová .. a my nevieme aká je
 • VAERS (a podobné) štatistiky hlásení sú nielenže alarmujúce ale aj systematické
  • tieto hlásenia sú podobné na celom svete, dokonca aj Novom Zélande sú podobné ako u nás, hoci sme úplne iní
 • aj bez kovidu bola celková úmrtnost očkovaných asi polovičná (!) oproti neočkovaným
  • z čoho vyplýva, že skupina neočkovaných je rizikovejšia a všetky namerané výsledky nesprávne (v prospech očkovaných)
 • účinnosť vakcín nielenže postupne klesá, ale teraz je dokonca záporná
  údajne je to dôvodom pokles protilátok, čomu by sme mohli veriť .. ale prečo išla až do záporu?
  • zároveň nevieme či je to reálny biologický efekt, alebo štatistický artefakt – oboje je možné
 • účinnosť vakcín vypočítaná z priebežných dát je už niekoľko mesiacov záporná
  • je väčšia pravdepodobnosť, že očkovaný chytí kovid, bude mať zlý priebeh, atď => všetko je u očkovaných horšie
 • účinnosť prekonania kovidu je naopak vždy kladná (na rozdiel od účinnosti vakcín)
  • => napriek tomu ministerstvo zdravotníctva a politici stále klamú tvrdia, že očkovanie je najlepšou ochranou pred ťažkým priebehom, hospitalizáciám a úmrtiam na covid.
  • a je fascinujúce, že sme v storočí dát a predsa máme cez 3 rády natiahnutú neistotu + nemáme prístup k základným dátam

Moje poznámky

1.00 - překvapivě, mnoho důležitých datových sad není dostupných, ani u nás, ani v Zahraničí. Já sa teda tahám se všeobecnou zdravotnou pojišťovnou poměrně dlouho o anonymizovaný seznam pojištěnců. Já bych chtěl: věk, pohlaví, datum očkování, datum úmrtí. Takhle jednoduchou datovou sadu. Není. Několikrát nám byla odmítnuta .. to je první věc co mě překvapuje
1.50 - druhá věc co mě překvapuje: jak velká nejistota panuje v účinnosti vakcín
2.30 - o krátkodobé účinnosti proti Wuchanskému viru sme něco věděli u těch vakcín
2.40 - ale minimálně od nástupu delta varianty my nevíme jaká je účinnost: jak proti získání onemocnění, tak proti hospitalizaci, tak proti těžkému průběhu, tak proti úmrtí může být jakákoliv. Může být kladná, záporná, nulová. A my to nevíme, protože už žádné studie nerobíme a všechno děláme jen z retrospektivních dat
3.27 - my jsme zjistili překvapivou věc: v létě, když tady kovid nebyl (1 kovidové úmrtí za den) .. a v létě 2021 celková úmrtnost očkovaných byla asi poloviční oproti celkové úmrtnosti neočkovaných
3.55 - když není kovid, tak neočkovaní umírají asi 2x tolik ako očkovaní. Proč? To jako ta vakcína chrání i proti všemu ostatnímu? To asi né, teda je to tak, že ta kohorta neočkovaných se velmi výrazně liší. Ve všem možným, včetně úmrtnosti.
4.22 - od nástupu delta vlny nevíme nic o účinnosti vakcín a přesto tlačíme další a další dávky
5.00 - v čem spočívá ta nejistota ohledně nežádoucích účinků vakcín?
5.15 - angličtina zná "adverse event" (nežádoucí událost, v češtině "podezření na nežádoucí účinek") a "adverse effect" (nežádoucí účinek)
5.45 - v češtině je problém debaty v tom, že někdo říká "nežádoucí účinek" a myslí "podezření na nežádoucí účinek" .. takže potom se píšou nějaký texty a SUKL píše, že nic z toho není pravda
6.00 - ale když se na to díváte z které koli strany, tak Americká statistika VAERS prokázala alarmující čísla .. nárůst z 500 na 20 000 .. a jak se změnila ochota lidí reportovat účinky, ale u jiných vakcínach se to nezměnilo
7.15 - SUKL eviduje 270 úmrtí po vakcíně, když to přestal zveřejňovat .. někdy v Květnu, červnu .. a objevili se vakcinační roztleskávači, že možná 1-2 budou způsobeno vakcínou .. na druhé straně, lidi který se zabývají mírou podhlášenosti, tak vám řeknou .. a SÚKL sám napsal, že do 10% je nahlášeno .. takže kdyby se to jen vynásobilo 10.ti,
8.10 - tak máme v podstatě přes 3 řády roztaženou nejistotu: je po vakcíně úmrtí 1 anebo je jich 1000, všechno je nožný ..
8.20 - to je fascinující, jsme v století dat a my máme přes 3 řády nataženou nejistotu ohledem nežádoucích účinků vakcín
9.00 - vracím se k článku "úmrtí podle očkovacího statusu" .. kde jsme učinili pozorování, že v době když není kovid .. čísla u kterých nepanujou žádný pochybnosti jsou celková úmrtí
Úmrtí dle očkovacího statutu v roce 2021: Data zdravotních pojišťoven
9.45 - když se podíváme na celková úmrtí, tak je fascinujíci, že v době kdy není kovid, je celková úmrtí neočkovaných dvojnásobná, než neočkovaných 10.30 - v době když přijde kovid, tak to takto dál pokračovalo .. ta disparita mezi očkovaným a neočkovaným se nijak nezměnila ani počas kovidu 10.45 - když se na tyhle čísla díváte - na úmrtí očkovaných a neočkovaných - tak je to zatíženo touhle v zásadě nevysvětlenou disparitou mezi tou baselinou. Ta baseline je někde jinde. 11.00 - Druhá věc: standardní vysvětlení klesající účinnosti vakcín je, že prostě protilátky které to vyprodukuje časem klesají .. to bych očekával že je pravda 12.20 - když se podíváte na účinnost z průběžných dat, tak účinok vakcíny voči nákaze je už několik měsíců záporná .. 12.45 - ale účinnost prodělání, proti nové nákaze, ta je kladná .. ta se drží ve vysokých číslech 12.50 - účinok vakcíny voči nákaze je záporná, účinnost vakcíny proti hospitalizaci je záporná .. a účinnost vakcíny proti úmrtí teď někdy šplhá k nule .. to je fascinující 13.20 - otázka je, jestli je to statistickej artefakt, daný tím, že tu účinnost počítám z observačních dat, který mají ty disparity, anebo je to reálný biologický efekt, že ta vakcína nějakým způsobem způsobuje, že jste vůči té infekci náchylnější. Oboje je možný, potřebujeme odpověď a my tu odpověď nemáme. 13.45 - Min , zdravotnictví a další stále tvrdí, že očkování je nejlepší ochranou před těžkým průběhem, hospitalizací a úmrtím na covid. Prochází tu někomu lež v přímém přenosu? 13.50 - No a byla by první? Ano, je to lež! Samozřejmě. Ale těch lží je tolik, že je nikdo už ani nepočítá, ani ji nikdo nepřipomíná. 14.30 - když se dá lhát v přímém přenosu do televizních kamer jako TAKTO, bez důsledků, tak sedá lhát asi úplně jakkoli 14.40 - ministerstvo dlouho udržovalo stránku dezinformace o kovidu .. a viselo to tam dlouho .. a jak je to s tím kovidem, že to se označovalo za dezinformace se potom ukázalo jako pravda 15.10 - jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Asi půl roku. 15.20 - viselo to tam ještě v lednu .. a v zásadě všechno co tam bylo označený za dezinformace, už mezitím bylo pravda .. a pak to zmizelo 16.15 - si pamatuju na debatu ohledem IFR (infection fatality rate) - CFR (case fatality rate), půl roku jsme se tady hádali, než někoho napadlo, že máme stejné slovo pro dvě různé veličiny 16.40 - takže by jsme měli rozlišovať "adveresse event" a "adverse effect" (prokázaný) 17.30 - když mluvíme podívejte se na hlášení .. tak řeknou "ale tam není prokázána kauzalita" .. no jasne že není .. 18.00 - ale ty čísla jsou alarmující .. všude .. asi tak stejně .. což je další docela dobrý důvod se domnívat, že je to reálný signál a né artefakt 18.10 - lebo s novým Zélandem jsme docela rozdílný, ale hlásíme podobný proporce 18.15 - a jak jsme očkovaní všichni, tak poznáme každý - po jedné dávce, po druhé dávce - to nejde .. každý někoho zná .. není tahle realita, ktorá jde zamést pod koberec 18.35 - říkat že je to tak vzácné, je tak do očí bijící nesmysl, že tomu nemůže věřit nikdo 18.50 - jak zdravotní pojišťovny, tak ÚZIS mají o vás všechny data .. jak to že to nevíme? 19.40 - když tato data existují ze všech zemi, tak jak to že nejsou k dispozici na analýzu? To je strašně zajímavý. To nechápu. {v anglických dátach sú úmrtia po 1 vakcíne viac ako 3 týždne} 21.20 - pokud jste očkován první dávkou a pak se vám udělá blbě (buď kvôli vakcíny) .. tak na druhou dávku nepůjdete .. tak po první dávce zůstanou lidi, jejich zdravotní stav je nějaký špatný .. a tak je docela jasný, že mají vyšší mortalitu. Je to též selection bias. 21.50 - rozhodně to není důkaz vakcinační mortality, spíš evidence, že dělat úsudky na základe observací je strašnĚ těžký 22.45 - {vadí vám "kritika"?} v těch datech je detektivka .. je tam napsaný příběh .. a já čtu tu detektivku a se těším když to celé pochopím. Či na mě někdo řve, nebo neřve, je mi prostě jedno. 24.00 - mě baví uvažovat, jak budem psát knížky z dejepisu .. jak budem dalším generacím vysvětlovat, jak jsme to dělali a proč? A je skvělý to pozorovat. Proto je těžké pochopit předválečné Německo. 27.55 - studentům říkám: užijte si to, teď máme totalitu light .. v Německu šlo o život .. ale je to významný pokus o omezení svobody 29.30 - Fauci oznámil rezignaci .. to se ex-post bude interpretovat jako tečka za tím běsněním .. období běsnění 29.55 - CDC "nedostálo očekáváním, která veřejnost měla" .. v jejich materiálních postupně mizej věci .. např. to že se spike protein nešíří z ramena 32.40 - věda a výzkum fungujou dobře, pokud je společensky irelevantní .. pokud bádáme o nesmrtelnosti chrousta, tak je to v pohodě .. ale když se to ocitne v světle politiky, tak se ta diskuze vytratí

Covidové zločiny – Svedok: Dr. Richard Fleming

Zaujímavé časy: 3.30, 4.50, 5.50, 6.15, 7.05, 11.40, 12.40, 14.05+, 19.10, 21.20, 21.45, 23.40, 25.50, 26.40, 27.20, 28.20, 29.19, 30.10, 30.55, 32.05, 32.40, 32.45+, 34.20, 35.35, 36.50, 38.40

3.14 - Úlohou knihy bolo poskytnúť informácie, ktoré by boli k dispozícii pre širokú verejnosť a tiež poskytnúť dôkazy pre právny a lekársky systém, aby pochopili výskum získania funkcie (gain of function), ktorý prebieha už niekoľko desaťročí; ukázať, odkiaľ prichádzajú peniaze, aké články boli uverejnené, ukázať, aké typy výskumu získania funkcie sa vyskytli a poukázať na patenty, aby bolo zrejmé, aká práca bola uskutočnená počas dvoch desaťročí, financovaná spojenými štátami, aj keď do toho boli zapojené aj iné štáty. 
3.45 - A tiež ukázať, že neexistuje dôkaz, že vírus SARS-COV-2, ktorý spôsobuje covid-19, NEEXISTUJE DôKAZ, žE SA VYSKYTUJE PRIRODZENE, neexistuje pre to žiaden zvierací model. A poukázať na výskum, ktorý bol robený s koronavírusmi financovaný Spojenými štátami, podporený NIAID, NIH, ministerstvom obrany, peniazmi, ktoré išli Petrovi Daszakovi a EcoHealth-u, Ralphovi Baricovi z University of North Carolina, Shi Zhengli z Wuhanského inštitútu virológie a viacerým americkým univerzitám, vrátane univerzity v štáte Texas. 
4.40 - A na základe analýzy genetického kódu vírusu ste prišli k záveru, že ide o biologickú zbraň? 
4.45 . Áno. Dohovor o zákaze biologických zbraní uvádza, že akákoľvek úprava alebo zmena biologického činiteľa, ako tento vírus, ktorá neposkytuje ľudstvu úžitok, je biologickou zbraňou. 
5.35 - Takže len aby sme si to vyjasnili - vírus SARS-Cov-2, inak známy ako covid-19, a najmä jeho hrotový proteín, nie je niečo, čo sa samo od seba jednoducho vyvine v prírode? 
5.45 - pozreli sme sa na všetky koronavírusy, ktoré sa nachádzajú na planéte, žiaden z nich nemá PRRA inserty, žiaden z nich nemá toľko HIV insertov, žiaden z nich nemá regionálnu väzbovú doménu, ktorá je doménou podobnou priónom, čo znamená, že miesto, kde sa prichytáva na bunku, je doména podobná priónu. A prióny sú abnormálne proteíny, spôsobujúce, že iné proteíny sa stávajú abnormálne skladané. 
6.10 - Takže genetické zmeny boli vykonané v laboratóriu na hrotovom proteíne toho, čo je dnes známe ako covid-19 - správne? 
6.15 - To je to, na čo dáta ukazujú. 
7.00 - Takže od r. 2010 vedci, vrátane Shi Zhengli v čínskom Wuhane, vedeli, že prirodzene sa vyskytujúci hrotový proteín koronavírusu podkovára - ... nedokázal infikovať ľudí. 
- Presne tak. 
11.30 - Takže toto je HIV, ktorý sa stal známym v 80. a 90. rokoch. 
- Je to ten HIV.
- Áno.
A niekto vzal kúsky genetického kódu HIV a dal to do SARS-Cov-2? 
11.40 - Áno, k tomu sa priznala v uverejnených článkoch Shi Zhengli. 
11.45 - Dopracovali ste sa k tomu, prečo to niekto urobil? 
11.50 - Podľa článkov, ktoré uverejnila, na zvýšenie infekčnosti, aby zistila, či by ho mohla urobiť infekčnejším. Ale je ešte zrejmejšie, že jej išlo o zapojenie priónového ochorenia. 
12.00 - Pretože keď každý prichádza s vírusom a aké náročné môže byť vysporiadať sa s ním, s čím sa vysporiadava ešte oveľa ťažšie, sú prióny. Pretože priónové ochorenia sú relatívne nové, čo sa týka nášho pochopenia liečby a spôsobujú trvalé poškodenia, ak ich nemožno zvrátiť. 
12.20 - Takže zapojenie priónu, glykoproteínu-120 HIV, pripojenie k receptoru kyseliny sialovej, na tom všetkom nie je vôbec nič, čo by bolo pre ľudí výhodné, a schopnosť vyvolávať priónové ochorenia je veľmi významná biologická zbraň.
12.35 - Nakoľko smrteľné sú priónové ochorenia? 
Ľudia na priónové ochorenia umierajú. 
14.00 - Počuli ste o tom, že by niekto vyvrátil teóriu, že vo víruse SARS-Cov-2 sú umelo vytvorené inserty? 14.05 - Vlastne to nikto nerozporoval. Okrem výroku, že je to niečo, čo sa vyskytlo prirodzene. A keď sa opýtate kde je vedecký dôkaz toho, že sa to vyskytlo prirodzene, nenasleduje žiadna odpoveď. Takže pre ľudí, ktorí tvrdia, že toto je vedecká diskusia, ja by som ich chcel povzbudiť, aby ostali pri vedeckej diskusii. 
14.25 - Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že by ktorýkoľvek koronavírus na planéte mal tieto inserty. Neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že by existoval zvierací hostiteľ, 
u ktorého by sa vyskytoval tento vírus. Práve naopak, existujú vedecké dôkazy, s pravdepodobnosťou viac ako 99%, o ktorých tu hovoríme, kým nepríde niekto, kto vyvráti, že niečo také sa prirodzene nevyskytuje. 
18.55 - A zistili ste, že boli nejaké pokusy zastierať financovanie tohto výskumu? 
19.00 - Pokusy boli mnohé. Nie veľmi šikovné, podľa mňa. Vrátane Lancetu. Daszak a mnohí iní sa spojili a publikovali, že to je očividne prirodzene sa vyskytujúci vírus, robiac všetko, čo si možno predstaviť, aby doplietli vedeckú literatúru, aby ľudí nenapadlo zaoberať sa možnosťou, že ide o výskum na získanie funkcie a látku vyvinutú v laboratóriu ako biologickú zbraň.
19.30 - Porušil tento výskum nejaké medzinárodné zmluvy alebo zákony? 
19.35 - Dohovor o zákaze biologických zbraní hovorí veľmi jasne: uvádza, že akýkoľvek patogén, v tomto prípade vírus, ktorý nemá žiaden úžitok pre ľudstvo, je porušením Dohovoru o zákaze biologických zbraní. 
21.10 - Ak ste to urobili, porušili ste americkú ústavu a ak ste zložili prísahu, že budete ústavu dodržiavať a ochraňovať, tak ste sa dopustili vlastizrady
21.40 - Títo ľudia nepreukázali nič, čo by naznačovalo, že tento výskum by bol podľa nich akokoľvek užitočný pre ľudstvo a vezmúc do úvahy zdroje, ktoré ho financovali...
{odpoveď na otázku: "sú vakcíny účinné?"}
23.40 - Takže vakcíny nezabránia tomu, aby ste sa nakazili, štatisticky neznížili prípady nakazených covidom alebo úmrtia a nezabráni vám to, aby ste to preniesli. To vidíme práve teraz. 
24.55 - Ľudia, ktorí sa dali vakcinovať, mnohí tak urobili preto, že mali obavy o iných ľudí. Je potrebné pochopiť, že títo ľudia mali dobré úmysly. Mali obavy, mali strach, nechceli, aby niekto ochorel kvôli nim, nechceli, aby ochoreli ostatní rodinní príslušníci, nechceli aby ochoreli muž alebo žena na konci ulice, ktorí boli onko- alebo kardio- pacienti. A ako dobrým občanom im bolo povedané, že je nevyhnutné to podstúpiť a vďaka vám sa situácia zmení. No vakcíny nezabezpečia, aby ste neochoreli, ani to nešírili. 
24.30 - A tak použijúc tento prístup, sme pichli ľuďom túto mRNA a DNA výlučne pre 1 typ hrotového proteínu, nie pre zvyšok vírusu, nie pre nukleokapsid, ktorý sa ukázal ako časť, podľa ktorej ľudia tvoria najefektívnejšiu imunitnú odpoveď, nie pre obal, nie pre membránu, nie pre ostatné typy hrotového proteínu. Jeden jediný typ! 
25.50 - A tak čo vidíme, je, že ľudia sa tým nechávajú vakcinovať a ak sledujete, čo sa odvtedy deje, nielen v USA, ale v celom svete, ako sa tieto vakcíny používajú, čoraz menej ľudí sa infikovalo pôvodným variantom Wuhan HU-1, alebo ak sa infikovali, boli na to pripravení, ale neboli pripravení na tie ostatné varianty -- alfu, betu, gamu, deltu, mí, 
26.30 - A tak sme urobili skvelú prácu pri selektovaní variantov vírusu pod tlakom, takže ho šírime a modifikujeme. 
26.35 - A hrotový proteín omikronu je natoľko odlišný od alfy, delty alebo Wuhan HU-1, že imunitná reakcia sa proste neuskutoční. 
28.00 - Ak sa pýtate, či vakcíny fungujú pri znižovaní tohto, stačí sa pozrieť na vedecké dôkazy, na čísla. Izrael: vakcinoval väčšinu svojej populácie Pfizerom a Modernou. Ich prípady vyeskalovali mimo grafu. Proste urobili selekciu pod tlakom. 
27.20 - V USA sme urobili to isté, kde sme videli, že varianty delta a Omikron boli vyselektované pod tlakom na základe tohto vakcinačného programu. 
27.35 - Tento problém nezmenšilo, iba posunulo varianty a zachovalo problém a vystresovalo ľudí a vystrašilo ich. 
28.10 - Chcem povedať, že sledujem tie zasadania FDA pre schvaľovanie pre mimoriadne použitie a nikto sa na tých zasadnutiach neopýta, aká je miera absolútnej redukcie rizika. Čo je cieľom samotnej vakcinácie ľudí. 
29.00 - Ale aby sa objavila protilátková imunita, T-bunky musia fungovať. A z publikovaných dát vieme, a ja som k tomu poskytol dokumenty, že Pfizer a Moderna vakcíny potláčajú reakciu T-buniek u vakcinovaných ľudí. Nielen počet T-buniek sa zníži, ale zmenia sa aj chemické zlúčeniny, ktoré produkujú. Interferón, ako z názvu vyplýva, bráni produkcii vírusov a pomocný lymfocyt 2, čo je typ T-buniek, sú kritické, aby mohla nastať správna protilátková obrana. Toto všetko je potlačené u ľudí, ktorí si dali tieto vakcíny. 
30.05 - Dáta sú jednoznačné, vedecké dáta sú jednoznačné - vakcíny nemali žiaden vplyv na redukciu prípadov covidu, alebo covid úmrtí. 
30.20 - 4 časť: Sú tieto vakcíny bezpečné? 
30.25 - Keď pochopíte, že hrotový proteín je biologická zbraň so získanou funkciou, prečo by ste potom replikovali tú istú genetickú sekvenciu a dávali ju do vakcíny? 
30.35 - Myslím, e väčšina ľudí si myslí, že keď dostane injekciu do svalu, tá látka z injekcie zostane vo svale. Lenže tak to nefunguje. Štúdie hovoria jasne. 
30.50 - Živé nanočastice z vakcíny proti chrípke od Moderny sa šíria do mozgu, pľúc, do pečene, sleziny, do srdca, obličiek, do čreva, do každej časti zvieracieho {animal} organizmu neostávajú v mieste vpichu. Vpichávajú vám to priamo do buniek, vpichávajú to do svalu, ktorý má tekutinu okolo buniek, ktorá odtečie do zvyšku vášho tela a dostane sa do vášho krvného obehu, čo môže mať veľmi vážne následky. 
31.40 - Keď ľudia bežne šíria infekcie, šíria stovky, tisícky alebo ak chceme byť veľkorysí, desaťtisíce častíc, zakašľaním alebo kýchnutím na niekoho. Takže to je zhruba množstvo, ktorému budete vystavení. A preto sme v r. 2020 videli toľko ľudí s komorbiditami. Pretože už mali ochorenia, kde už prebieha zápal a boli krvné zrazeniny. 
32.00 - Pri vakcínach sú tie čísla výrazne odlišné. Už nehovoríme o tisíckach alebo desiatkach tisíc, ale o miliardách vo vakcínach. 
32.10 - Miliardách hrotových proteínov? 
32.12 - Miliardách genetických sekvencií na produkciu hrotového proteínu. 
32.15 - Pri Pfizeri a Moderne je to 13.1 miliardy. Pre J&J a AstraZenecau je to 50 miliárd. 
32.30 - A ďalšia vec je, aby sa vírus dostal do vašej bunky, musí nájsť ACE 2 receptor o ktorom sme hovorili. Vakcíny to nepotrebujú. Lipidové nanočastice proste splynú s vašou bunkovou membránou. Nemusia hľadať ACE-2 receptor, aby sa dostali dnu, jednoducho s ňou splynú a uvoľnia všetky tie generické sekvencie. 
32.45 - Pri vakcinovaných vidíme, že reagujú zdraví ľudia. Prečo? 
32.50 - Pretože nie sú vystavení tisíckam alebo desaťtisícom vírusových častíc od niekoho, kto by na nich nakašľal alebo na nich kýchol. Pričom ten niekto by na nich namal kašľať ani kýchať. Dostanú nápor v miliardách. A ak majú fungujúce zdravé telo, ich imunitný systém to vníma ako masívnu infekciu. A spúšťa imunitnú reakciu. Súčasťou tej imunitnej reakcie je zápal a krvné zrazeniny. 
33.20 - vylučujete chemikálie, ktoré vyzabíjajú infikované bunky. Preto vám tečie s nosa, tou tekutinou sa vylučujú. 
33.25 - K tomu krvné zrazeniny, aby imunita zabránila vstupu votrelcov. Aby sa 1) nedostali von a 2) aby sa nedostali k výžive a zahynuli. Takže zápal a krvné zrazeniny sú normálne reakcie, akurát, že bežne vás neinfikujú miliardy vírusov. 
33.40 - takže zdraví ľudia reagujú na niečo, čo vyzerá akoby v ich tele vybuchla jadrová bomba. A podľa toho na to reagujú, produkujú masívny zápal, veľa krvných zrazenín a množstvo vedľajších účinkov. 
34.00 - A u všetkých ľudí s vedľajšími účinkami vidíme to, pričom ide o mladých, zdravých ľudí, že reagujú na to, čo pre organizmus vyzerá ako ohromná infekcia tela so všetkými tými hrotovými proteínmi a vidíme zápal, krvné zrazeniny, vidíme mŕtvice, záchvaty, ochorenie srdca, potraty a úmrtia, ktoré sme doposiaľ nikdy nevideli pri vakcínach, ktoré boli podávané. 
34.40 - {pri vakcíne na vtáčiu (?) chrípku} Keď bolo úmrtí už 25, rozhodli sme sam že nieto treba urobiť. Takže pre mňa nie je veľmi rozdiel, čo bolo úmrtí 15 000 alebo 150 000. Ak v r. 1976 bolo 35 úmrtí dosť na to, aby ľudia povedali, že toto musíme vyšetriť a v r. 2021 15000 úmrtí na to už nestačí, máme problém. 
35.30 - {nebol výskum na zvieratách} a je dôvod robiť ho: aby ste nerobili pokusy na ľuďoch - pokiaľ nie ste nacisti. 
36.50 - Neexistuje žiaden CPT kód, ktorý by ste zadali do počítača pri vedľajších účinkoch po ktorejkoľvek vakcíne proti covidu 19 {ako existuje na účinky po mumse, alebo iných vakcínach, keď ich chcete zadať do počítača}
38.30 - Čo zistil ten výskum? 
38.32 - Výskum urobený nezávislými výskumníkmi dokázal prítomnosť poškodenia mozgu a iných telových orgánov z vírusov a vakcín. Zvané priónové ochorenia. Takže môžete mať v mozgu chorobu šialených kráv alebo Alzheimera, amyloidózu v srdci, čo je iný druh priónového ochorenia. Ale štúdie na zvieratách boli absolútne jasné a konzistentné.

Monopol – dokument o tom, jak funguje svět

zaujímavé časy: 0.20, 0.50, 1.20, 5, 6.10, 13.10, 14.20, 16, 16.20, 16.50+, 17.20, 18.10, 19, 20.30, 20.50, 23.40, 25, 25.30+, 27, 28.25 – tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokraci, 29.10, 29.50, 30.30, 31, 32.30, 36.20, 38.30, 38.50, 39.40, 41, 43.30, 49.10, 49.30, 50, 55.10, 56.50, 57.30, 58, 1.00, 1.01.35

0.05 – Drahý človeče, teď už máš asi pocit, že něco se současnou situací není správně. Ale také si myslím, že spousta nepodložených konspiračních teorií mohla způsobit, že jsi se distancoval jak od šíření strachu z médií tak od těch, kteří šíří konspirační teorie.
0.50 – A i když největší ekonomická krize, kterou kdy zažijeme, nemusí mít ještě na vás osobně dopad, je pouze otázkou času, než domino efekt zasáhne i vás a vaše blízké. Tohle není vyvolávání paniky, ale krutá realita, které čelíme.
1.20 – Tudíž bych vám rád ukázal několik snadno ověřitelných faktů, které jsou podle mě zásadní. Méně než hrstka mega korporací dominuje každý aspekt našich životů. To může znít jako nadsázka, ale od snídaně, kterou máme ráno na stole, po matraci, na které v noci usínáme, a vše, co děláme, nosíme nebo konzumujeme je z velké části závislé na těchto korporacích.
4 – Zdánlivě existuje spousta různých konkurenčních značek, ale všechny pochází z továren malého počtu korporací, které společně mají na daný průmysl monopol.
5 – ve společnosti Coca Cola .. Teď se podívejme na čtyři největší akcionáře. Tři z nich jsme také viděli v první čtyřce u PepsiCo. Jde o BlackRock, Vanguard a State Street. A je tam další… Berkshire Hathaway. Tohle jsou čtyři největší investiční společnosti na světě. PepsiCo a Coca Cola jsou cokoliv, jen ne konkurenti.
5.30 – Například se na Wikipedii podívejme, jaké jsou největší společnosti v technologickém průmyslu. Facebook vlastní Whatsapp a Instagram. Společně s Twitterem tvoří nejpopulárnější platformy sociálních médií na světě. Alphabet je mateřská společnost všech podniků Googlu, včetně YouTube a Gmailu, ale je také největším sponzorem a vývojářem Androidu, jednoho ze dvou operačních systémů, na kterých fungují téměř všechny mobily a tablety na světě. Další operační systém je IOS od Applu.
6.10 – Pokud k ostatním třem přidáme Microsoft, vidíme, že čtyři společnosti vyrábí software, na kterém závisí téměř všechny počítače, tablety a mobily na světě.
11.55 – Co je ta nejúžasnější věc? Všichni tito instituční investoři vlastní akcie sebe navzájem, a společně tvoří obrovskou síť, kterou můžeme přirovnat k pyramidě. Menší instituční investoři jsou vlastněni většími investoři, kteří naopak patří větším investorům. Viditelná špička této pyramidy je tvořena pouze dvěma společnostmi, a jejich jména jsme už mnohokrát viděli. Jde o Vanguard a BlackRock.
12.30 – To, jakou moc tyto dvě společnosti mají, si jen sotva dokážeme představit. Nejen, že jde o největší instituční investory každé velké společnosti na Zemi, ale také vlastní ostatní instituční investory těch společností, což jim dává kompletní monopol.
13 – Podle zprávy od Bloombergu .. odborníci očekávají, že obě společnosti budou do roku 2028 kolektivně řídit 20 bilionů dolarů v investicích, a v tom procesu budou vlastnit téměř vše na Zemi. „S 20 biliony mezi nimi, BlackRock a Vanguard mohou do roku 2028 vlastnit téměř vše.”
13.10 – Stejný Bloomberg nazval BlackRock čtvrtou paží vlády, protože je to jediná nevládní entita, která má blízký vztah s federálními bankami, také nazývanými centrální banky. BlackRock nejen půjčuje peníze federálním bankám, ale je také jejich hlavní poradce a vývojář počítačového systému, který federální banky používají. Desítky zaměstnanců BlackRocku měli vedoucí pozice v Bílém Domě během Bushovy a Obamovy administrativy, a současně pod Joe Bidenem.
14 – BlackRock je ve skutečnosti vlastněn akcionáři, a když se na ty akcionáře podíváme, dospějeme ke zvláštnímu závěru. Vidíme, že největší akcionář BlackRocku je Vanguard, a tady to začne být temné. Samotný Vanguard má unikátní strukturu, která dělá nemožným zjistit, kdo jsou jeho akcionáři nebo klienti.
15:15 – Forbes, nejznámější byznys magazín na světě, tvrdí, že v březnu 2020 bylo na světě 2075 miliardářů. Zpráva Oxfamu ukázala, že dvě třetiny všech těchto miliardářů svoje jmění získali skrze dědictví a monopoly. Tohle znamená, že Vanguard je v rukou nejbohatších rodin na Zemi. Studiem jejich historie objevíme, že tyto rodiny vždy patřily na vrchol pyramidy, některé dokonce před začátkem průmyslové revoluce.
16 – mnoho těchto rodin patří do královské linie, a jsou zakladateli našeho bankovního systému, OSN, a každého průmyslového odvětví na světě. Tyto rodiny nikdy o svoji moc nepřišly, ale díky zvyšující se světové populaci byly přinuceny se skrýt za investiční společnosti jako Vanguard, jehož největší akcionáři jsou soukromé fondy a neziskové organizace těchto rodin.
16.20 – Aby byl celkový obrázek jasnější, musím v rychlosti vysvětlit něco o těchto neziskových organizacích. Tohle jsou vazby, které spojují podnikatelskou komunitu s politikou a médii, což umožňuje velké střety zájmů.
16.50 – Na první pohled tohle není příliš zjevné. Neziskovky, také nazývané nadacemi, jsou organizace, jsou závislé na darech a nemusí zveřejňovat, od koho ty dary přijímají. Tyto peníze mohou investovat do čehokoliv chtějí, a své zisky nemusí danit, dokud ty zisky jsou znovu investovány do ostatních projektů, do kterých jsou zapojeny. Neziskovky mohou přesouvat stovky miliard dolarů od neviditelných investorů.
17.20 – Podle zprávy od australské vlády tohle dělá neziskové organizace ideální k financování teroristických skupin a praní velkých sum peněz. „Zneužívání neziskového sektoru k praní peněz a financování terorismu.”
18.10 – Abych byl stručný, zdůrazním pouze tři nejdůležitější nadace na světě, které propojují všechna průmyslová odvětví na světě. Jde o Nadaci Billa a Melindy Gatesových, nadaci Open Society kontroverzního multimiliardáře George Sorose, a nadaci Clintonových.
19.30 – Podle oficiálního webu Světového ekonomického fóra, nadace Gatesových je největším přispěvatelem Světové zdravotnické organizace poté, co prezident Donald Trump v roce 2020 pozastavil financování WHO. To nadaci Gatesových dělá jednu z nejvlivnějších organizací na světě v oblasti všeho, co souvisí s naším zdravím. 19 – Nadace Gatesových má úzkou spolupráci se 16 největšími farmaceutickými společnostmi na světě. Včetně Pfizeru, AstraZenecy, Johnson&Johnson, BioNTechu a Bayeru, a právě jsme viděli, kdo vlastní nejvíce akcií těchto společností. Vanguard a BlackRock. Bill Gates byl pouhý počítačový maniak, který se stal jedním z nejbohatších lidí na světě.
19.30 – Ale pochází z filantropické rodiny, která, tak jako on, pracovala pro absolutní elitu. Bill je zakladatelem Microsoftu, který je vlastněn BlackRockem, Vanguardem a donedávna Berkshire Hathaway, ale současně je nadace Gatesových největším akcionářem hned po BlackRock, Vanguard, State Street a Berkshire Hathaway, kde byl dokonce chvíli člen rady.
20.20 – Další téma by podle mě mělo začít otázkou: Náhodný člověk jako já, s velmi malou zkušeností se stříháním videí, za použití starého notebooku, může za 20 minut objektivně znázornit, že pouze dvě společnosti mají absolutní monopol nad všemi průmysly na světě.
20.30 – Takže přirozená otázka je: proč o tomto neslyšíte v médií? .. Každý den máme výběr mezi bezpočtem zpráv, dokumentů a televizních programů, a přesto ani jeden o tomto nemluví. Je to něco, co není dostatečně zajímavé, nebo tam mohou hrát roli jiné zájmy?
20.50 – Odpověď získáme znovu z Wikipedie. Kolem 90 % mezinárodních médií je vlastněno devíti mediálními konglomeráty.
23.40 – Jak byste očekávali, jejich největší akcionáři jsou Vanguard a BlackRock. Mohl bych pokračovat další hodiny a ukazovat vám, že téměř v každé zemi na světě, místní média jsou v rukou těchto druhů konglomerátů, které jsou ve výsledku vlastněny našimi institučními investory, nebo nesmírně bohatými a mocnými elitními rodinami.
25 – Bertelsmann je také vlastněn ultra bohatou rodinou Bertlesmann-Mohn, která otevřeně spolupracovala s nacisty. Reinhardt Mohn byl kvůli tomu v USA udržen jako válečný vězeň. Bertelsmann kromě RTL také vlastní velkou část francouzských mainstreamových médií, a společně s Media Set, mocným italským konglomerátem bývalého prezidenta Berlusconiho, který ovládá nejdůležitější část italských mainstreamových médií, také vlastní všechny populární španělské televizní kanály.
25.30 – Abychom měli obrázek kompletní, podívejme se na to, odkud pochází zprávy, kterými nás denně krmí všechna tato média. Různá média netvoří svoje správy samy, ale používají informace a obrázky od mediálních agentur jako Reuters, nizozemské ANP a francouzské AFP. Tyto organizace jsou cokoliv, jen ne nezávislé. Reuters je vlastněn mocnou kanadskou rodinou Thomsonových. ANP je vlastněna nizozemským investorem Cees Oomenem. A AFP je převážně financována francouzskou vládou. Hlavní novináři a redaktoři, kteří pracují v našich médiích nebo těchto agenturách, mají vazby na důležité novinářské organizace jako Evropské novinářské centrum. Ty jsou jedny z největších financovatelů mediálních projektů v Evropě. Školí novináře, tvoří studijní materiály, dávají stáže například v ANP, a úzce spolupracují s největšími korporacemi na světě jako Google a Facebook. Pro novinářskou analýzu a názor, všechna hlavní média na světě používají Projekt Syndicate, nejmocnější organizaci ve své oblasti. Zásobuje 506 nejdůležitějších médií ve 156 zemích.
27 – Projekt Syndicate a k tomu organizace jako Evropské novinářské centrum společně s mediálními agenturami jsou spojujícím vláknem mezi všemi různými médii na světě. Když hlasatelé čtou zprávy ze svých čtecích zařízení, je dobrá šance, že text pochází z jedné z těchto organizací. Globální média jsou v důsledku toho často ve svém podávání zpráv synchronizovaná.
28.25 – Tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. Tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. Tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii.
28.50 – Evropské novinářské centrum a Facebook v září 2020 vytvořili fond k podpoře vybraných mediálních organizací, aby podávaly zprávy během korona krize.
29.00 – Podívejme se, o jaké organizace jde, které společně s mediálními agenturami tvoří naše zprávy. V Projektu Syndicate vidíme nadaci Billa a Melindy Gatesových. Nadaci Open Society. A Evropské novinářské centrum. A pak samotné Evropské novinářské centrum. Znovu vidíme nadaci Gatesových a nadaci Open Society. A také získávají velké finanční dary od Facebooku, Googlu, nizozemského ministerstva školství, kultury a vědy, a od nizozemského ministerstva zahraničních věcí.
29.50 – Organizace, které jsou v jádru našeho informačního proudu, jsou financovány neziskovými organizacemi stejných elit, které také ovládají celá média.
30.10 – „Čtyři nepřátelské noviny by měly vyvolávat více strachu než tisíc bodáků…” – Napoleon Bonaparte.
30.30 – Dobře, uvědomuji si, že to bylo hodně informací ke zpracování .. Jde o všezahrnující téma, které může změnit náš pohled na mnoho historických událostí, ale mým cílem je vás informovat o nebezpečí, ve kterém se současně nacházíme.
30.45 – Elity, které ovládají každý aspekt našeho života, až po informace, které přijímáme, jsou závislé na nepředstavitelně koordinované spolupráci, aby všechna různá průmyslová odvětví byla navzájem propojená, aby se ujistily, že všechny fungují v jejich zájmu. Tohle se děje ve Světovém ekonomickém fóru (WEF), jedné z nejdůležitějších organizací na světě. Generální ředitelé největších společností na světě na svých ročních schůzkách v Davosu se setkávají společně s hlavami států, politiky a ostatními vlivnými jedinci a organizacemi jako UNICEF a Greenpeace.
32.20 – Wikipedie uvádí následující: „WEF je podle kritiků podnikatelské fórum, kde nejbohatší společnosti na světě mohou vyjednávat dohody s ostatními společnostmi nebo politiky. Účelem WEF by pro mnoho účastníků byl osobní zisk namísto řešení globálních problémů.”
32.50 – Nerad říkám domněnky, ale bylo by na Zemi tolik problémů, pokud se klíčoví vůdci průmyslů, bankéři a politici od roku 1971 ročně schází, aby řešili naše světové problémy? Není zvláštní, že vedoucí environmentální organizace na světě se 50 let schází s generálními řediteli nejvíce znečišťujících korporací, a věci se přitom pro naši přírodu jen zhoršují?
36.20 – Tim Gielen: Nejspíše jste slyšeli nějaké řeči o novém světovém řádu. Média chtějí, abychom věřili tomu, že tohle je téma pro konspirační teoretiky, i když o něm napříč generacemi mluvili prezidenti jako Geoge Bush starší, Nelson Mandella a Bill Clinton.
38.05 – OSN ve svých vlastních slovech, jako Schwab, říká, že do roku 2030 chce vymýtit ze Země chudobu, hlad, environmentální znečištění a onemocnění. Zní to jako hezký plán, dokud si ale nepřečtete zbytek. Jde o to, že Agendu 2030 zaplatíme my, občané. A tak jak se po nás současně požaduje, abychom se vzdali základních práv v zájmu veřejného zdraví, bude se po nás požadovat, abychom se vzdali svého bohatství v zájmu snížení chudoby. Tohle nejsou konspirační teorie.
38.40 – Sami si to můžete přečíst na jejich oficiálním webu. Ve zkratce jde o tohle: OSN chce vzít peníze daňových poplatníků ze všech západních zemí a dát je mega korporacím elity, které budou mít za úkol znovu vybudovat společnost. Podle OSN je třeba kompletně nová globální infrastruktura, protože fosilní paliva se musí stát věcí minulosti. OSN říká, že pro tak obrovský projekt je třeba světová vláda. A stejná OSN říká, že by měla být touto globální vládou.
39.40 – OSN jako Schwab je přesvědčena, že pandemie je dokonalou příležitostí urychlit implementaci Agendy 2030. Je znepokojivé, že WEF a OSN otevřeně přiznávají, že pandemie a ostatní pohromy považují za příležitost transformovat společnost, zejména jelikož, jak jsme viděli, že elity mají k dispozici všechny zdroje, aby nás přesvědčily, že pandemie existuje, a dokonce aby ji vytvořily.
41 – Překvapí vás, když vám řeknu, že tohle setkání s názvem Událost 201 bylo organizováno nikým jiným než Světovým ekonomickým fórem, nadací Billa a Melindy Gatesových, a Institutem Johnse Hopkinse? Tohle není konspirační teorie. Sami se podívejte na oficiální web Události 201.
43.10 – Jako poslední vám chci ukázat výňatek z přednášky, kterou 22. ledna 2019 měl belgický virolog Mark van Ranst v Chatham House, neziskové organizaci v Londýně, kde se schází důležití světoví vůdci k probírání globálních problémů. Mezi držitele ocenění Chatham House patří Hillary Clintonová, Melinda Gatesová a John Kerry. To, o čem van Ranst mluví, je jednoduše šokující. Van Ranst ve skutečnosti vysvětluje, jak během prasečí chřipky oklamal celou belgickou populaci skrze šíření strachu, čísla o úmrtnosti vytržená z kontextu a manipulaci médií. Posměšně vysvětluje, jak se mu vyděšené belgické populaci podařilo podstrčit vakcínu proti prasečí chřipce. Vakcínu vyrobenou farmaceutickými společnostmi, pro které pracoval.
48.30 – Tato nesmírně bohatá elita, která má kolektivně desítky tisíc miliard, nemá žádný problém se skutečností, že více jak 40 % světové populace musí vyžít za méně než 5,5 dolarů denně. Nebo že miliony dětí umírají na kontaminaci pitné vody, kterou samy způsobily, nebo na podvýživu. Nebo na jejich kulky a bomby. Chtějí získat jen víc moci. Elity nemají v úmyslu sdílet s námi svoje bohatství. Ve skutečnosti jsou o svých plánech upřímní, že nám chtějí vzít i ten poslední kousek, a ty plány jsou zaváděny právě teď, co tohle říkám.
49.10 – Společnosti jako BlackRock a Vanguard nemají prospech z národních hranic, dovozních daní a skutečné rozmanitosti. Pouze skrze strach a manipulaci médií nás mohou nadále ovládat. A záměrně jsem ani nezmínil nelidské metody vydírání, kterými elity kontrolují svoje nejdůležitější poskoky
49.50 – Elity nemají v záměru nás léčit z bezpočtu nemocí, které jsme získali z toxického jídla, které produkují. A z environmentálního znečištění, které způsobily. Konec konců, kdybychom nebyli nemocní, celý farmaceutický průmysl by zkolaboval. „Nic neprodává tak dobře jako strach” je moto hlavního virologa jako Mark Van Ranst.
50 – Budete ohromeni, tak jako já, jak zjistíte, že jsme před touto elitou byli několikrát varováni.John Lennon: Podle mě nás řídí maniaci.
55 – Tim Gielen: S tímto videem vás chci oslovit a snížit mezi námi zvyšující se vzdálenost. Elity mohou nad námi udržet svoji moc jen tehdy, když jsme rozdělení. Největší strach elit je ten, že si uvědomíme, co se na Zemi skutečně děje. A jediný způsob, jak si elity myslí, že tomu dokážou zabránit, je skrze cenzuru, „Twitter zablokuje ty, kteří opakovaně sdílí dezinformace o covid vakcínách.” … skrze omezení lidského kontaktu, skrze neustálé očerňování politických oponentů nebo těch, kteří přemýšlí odlišně, a za použití hrubé síly.
56.20 – Plány elit jsou jasné. Stejně tak je bezohledný způsob, jakým je chtějí dosáhnout. Pokud tohle dovolíme, vytvoří se nová společnost na popelu toho, co jsme kdysi znali. Nová společnost, ve které nic nebudeme vlastnit, ani svůj vlastní dům. Elity se chtějí ujistit, že mezi nynějškem a rokem 2030, vše, co nyní vlastníte, bude jejich. Pro tohle je nezbytná devastující ekonomická krize.
56.50 – Nejprve je zaútočeno na střední třídu, která tvoří páteř společnosti. Podnikatelé jsou nuceni jít do obrovských dluhů, což ve výsledku způsobí, že přijdou o veškerý svůj majetek. Poté se věci urychlí. Banky padnou, hotovost přestane existovat, a jediný způsob, jak neumřít hlady, bude přijetí vládní podpory, což bude zahrnovat několik podmínek, jako vakcinační pas a vzdát se veškerého soukromého majetku.
57.30 – Protože podnikatelé padnou jako první, mnoho ostatních okamžitě krizi nepocítí. Lidé mezi sebou zůstanou rozdělení, dokud nebude příliš pozdě. Tohle není katastrofický scénář, který jsem si vymyslel. Tohle je jednoduše Velký reset, nový světový řád. který se připravoval po mnoho generací, a který byl rozsáhle testován v každém komunistickém diktátorství na světě.
58 – Ale také to může jít jiným směrem. A namísto Velkého resetu můžeme vyvolat velké probuzení a vytvořit svět, kde nikdo nemusí mít hlad, a kde můžeme žít udržitelným způsobem, ve svobodě se sebou navzájem a s přírodou. Tohle není idealistický sen.
Vždy existovaly síly, které usilovaly o zlomení moci elit, ale až donedávna byly naše komunikační prostředky nedostatečné, aby se dala do pohybu hromadná síť. Elity nás vždy udržovaly v nevědomosti o objevech géniů jako Tesla, který byl nesmírně pokročilý v oblasti čisté, volné energie. Nebo dr. Rife, který používal rádiové vlny k vyléčení alespoň 16 pacientů s rakovinou v konečném stádiu předtím, než jako Tesla podezřele zemřel. Nebo Henry Ford, který už v roce 1941 vyrobil auto z bioplastu, který se prokázal, že je silnější než ocel.
59 – Elity před námi skryly bezpočet takových technologií, protože představují hrozbu pro jejich monopoly v každém průmyslovém odvětví. Tohle byly technologie, které by nám daly svobody a ohrozily by moc elit, která je založená na našem strachu a závislosti na jejich produktech. Tohle nejsou konspirační teorie, ale fakta.
1.00 – Lidé už nebudou žít ve strachu kvůli lžím médií, farmaceutického průmyslu, klimatických lobbistů a politiků. Vše je na horizontu. Ale nejprve musíme projít bouří, a uvědomit si, jaký v naší společnosti máme skutečný problém.
1.01.35 – Možná se po zhlédnutí tohoto videa cítíte vystrašení, zmatení nebo osamocení. Je to součástí procesu, kterému se říká probuzení. Nejste sami. Miliony z nás vás vítají s otevřenou náručí. Všichni můžeme pomoct změnit náš svět tím, že budeme pravdu sdílet s ostatními. Prosím, pošlete tohle video svým přátelům a rodině, ale co je důležitější: pošlete ho svému rodinnému lékaři, své nemocnici, škole, knězi, starostovi… a ostatním, kteří ve vaší komunitě drží zodpovědnou funkci. Pokud všichni budeme sdílet tohle video, můžeme lidstvo probudit. Společně můžeme zastavit korupci a vytvořit lepší svět.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *